Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Savisto

Toimintayksikkö Savisto on Saviston kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Reitti ja Steissi.

1632384226926
1632384226921
1632384226913
Saviston kuva
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Saviston toimintayksikkö sijaitsee Kouvolan pohjoispuolella Valkealassa kauniissa maalaismaisemassa. Kouvolasta Savistoon on n. 20km matka. Saviston toimintayksikkö sijaistee vanhassa kyläkoulussa, joka on remontoitu nuorten tarpeita vastaavaksi. Saviston toimintayksikössä on kaksi osastoa. Reitti-osasto on vastaanotto-, sekä pysäytys-osasto, jossa nuori saa kiireellistä apua haasteisiinsa. Nuori ja hänen perheensä/läheisensä kohdataan kriisityön tarvekeskeisellä kohtaamisella. Steissi-osasto on tasapainottava kuntoutus-osasto, johon nuori voi siirtyä pidempiaikaisen tarpeensa mukaan, joko pysäytys-osastolta, tai suoraan ulkopuolelta, jos katsotaan, että nuoren oirehdinnasta on jo selkeä kuva.

Saviston toimintayksikön asiakasprofiilina ovat 13-17 -vuotiaat nuoret, joiden taustalla on huoli päihteiden käytöstä. Nuoret voivat olla jo sijoitettuna toiseen laitokseen tai tulla Saviston toimintayksikön osastoille suoraan kotoa. Nuorten oireilu voi näyttäytyä päihteiden käytöllä tai psyykkisen voinnin huonontumisella. Saviston toimintayksikkö ei pysty vastaamaan erittäin aggressiivisten tai väkivaltaisten nuorten haasteisiin. Saviston toimintayksikön osastoille (Reitti & Steissi) tarvitaan lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden toteuttamista varten joko kiireellinen sijoitus tai huostaanotto.

Painopisteemme ovat päihteettömän arjen tukemisessa sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden palauttamisessa. Ohjaamme lapsia tuetusti koulunkäyntiin, opiskeluun ja päivätoimintaan sekä varmistamme riittävän tuen päihteettömään arkeen. Teemme tiivistä yhteistyötä verkoston kanssa. Verkostotyö kuuluu kuntouttavaan lastensuojelutyöhömme. Osastoillamme rakennetaan yhteisöllisyyttä sekä luottamuksellista suhdetta ohjaajan ja lapsen välille.

Reitti

Pysäytysosastolle saavutaan kiireellisellä sijoituksella tai huostaanotettuna. Avohoidon tukitoimella emme lain, emmekä AVI:n määräysten mukaan voi ottaa nuoria sijoitukseen.

Arviointi- ja pysäytysosastolla kohtaamme nuoren ja hänen perheensä kriisityön menetelmin. Alun tarvekohtainen kohtaaminen luo nuorelle ja perheelle paremmat lähtökohdat motivoitumisessa, sekä sitoutumisessa sijoitusprosessiin. Moniammatillinen tiimi luo hoito- ja kasvatussuunnitelman yhdessä nuoren, perheen ja viranomaisverkon kanssa. Luomme viikko-ohjelman, jonka avulla selkeytämme tavoitteisiin pääsyä. Oma-ohjaaja kulkee nuoren vierellä tämän matkan ajan. Pyrimme saamaan laaja-alaisen arvion nuoren, sekä hänen perheensä tilanteesta. Perehdymme nuoren haasteisiin, jotka kytkeytyvät elämän hallinnan, sekä usein nuoren lähiverkon ympärille. Meillä henkilöstö on koulutettu myös lääkärin tuella tukemaan ja arvioimaan rohkeaa traumojen kohtaamista, sekä psyykkisen puolen haasteita. Päihteiden poistuessa elämästä huomaamme usein psyykkisten haasteiden tarvitsevan huomioonottamista.

Sijoitukset kestävät meillä yleensä 2-3 kuukautta, jonka aikana pohdimme yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tilannetta ja sijoitustarvetta. Jos katsomme, että nuori tarvitsee tasapainottavaa päihdekuntoutusta, on siihen mahdollisuus meidän tasapainottavissa yksiköissä, tai sosiaalityöntekijän katsomassa, nuoren tarpeita vastaavassa paikassa. Yleisesti ottaen nuoret ovat meillä Reitti-osastolla sijoituksessa kuukaudesta jopa 4 kuukauteen.

Steissi

Tasapainottavalle osastolle voi saapua suoraan, tai arviointi- ja pysäytys-osaston kautta. Jos nuori saapuu suoraan sijoitukseen tasapainottavalle osastolle, on tilannearvio luotu jo selkeäksi aiemman sijoittavan tahon kautta.

Steissillä keskitytään nuoren elämän hallinnan lisääntymiseen ja jo havaittujen haasteiden parissa työskentelyyn. Jokaiselle nuorelle luodaan oma hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka ohjaa toimintaa kohti tavoitteita. Tasapainottavalla osastolla työntekijät on koulutettu ratkaisukeskeisen psykoterapian keinoin yhdessä nuoren kanssa, löytämään keinoja itsetuntemuksen, elämän hallinnan ja itsenäistymisen haasteisiin. Steissillä sijoitukset voivat kestää aina itsenäistymiseen saakka.

Steissillä nuoria integroidaan takaisin yhteiskuntaan koulun, harrastusten, sekä kotiharjoittelun kautta. Perhe otetaan aktiivisesti mukaan sijoitusprosessin aikana. Viikko-ohjelma luo mahdollisuuden strukturoituun arkeen, jossa aikuinen on mukana. Oma-ohjaaja on kanssakulkija, joka ohjaa nuoren toimintaa ja tavoitteita kohti yhdessä sovittua päämäärää.

Saviston toimintayksikkö:
Savistontie 355, 47810 Selänpää

Paikkakyselyt:
Saviston toimintayksiköiden asiakasohjaus: p. 044 784 7051
Yksikönjohtaja ville-perttu.kohonen@familar.fi p. 040 826 1770

Reitti-osasto: p. 040 763 8715
Familarin asiakas- ja palveluohjauksen koordinaattori Hanna-Riikka Räsänen hanna-riikka.rasanen@familar.fi p. 040 125 6109

Saviston Koti / Familar OY:llä on toimintayksiköt päihteillä oireileville nuorille myös Anjalassa, sekä Raussilassa. Kaikki toimintayksiköt toimivat samoilla periaatteilla ja sisällöillä. Paikkatilanteet saa selville soittamalla Saviston toimintayksiköiden asiakasohjaukseen p. 044 784 7051, tai Hanna-Riikka Räsäseltä.

Raussila

Toimintayksikkö Raussila on Raussilan kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Pysäkki ja Etappi. Yksikön toiminta perustuu vieroittamiseen, arviointiin ja hoidon aloittamiseen.

Tutustu lisää Raussilaan tästä!

Anjala

Toimintayksikkö Anjala on Kouvolassa toimiva kolmen 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Stoppi, Parkki ja Polku.

Tutustu lisää Anjalaan tästä!

Toiminta-ajatus

Yksikkömme toimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet: Saviston koti Oy tarjoaa erityistason lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoa päihdeongelmaisille nuorille. Asiakkaiden ikä on noin 13 ikävuodesta 17 ikävuoteen (sijaishuolto) ja 18 ikävuodesta 25 ikävuoteen (jälkihuolto). Kuntouttavan päihdetyön sisältöön kuuluvat päihde-katkaisu ja -kuntoutus, toisin järjestetyn opetuksen mahdollisuus yksikössä, perhetyö sekä lääkäripalvelut. Täysi-ikäisille asiakkaille tarjotaan tukitapaamis- ja jälkihuollon palveluita. Toimintamallissa painotetaan yhteisöllisiä ja voimavarakeskeisiä toimintatapoja. Päihdekuntoutusta toteutetaan yhteisöllisyyden periaattein aikuisjohtoisesti. Menetelminä käytämme mm. tiivistä yksilötyötä ja perhetyötä, kriisityötä, yksilön osallistamista ja elämän hallinnan lisäämistä.

Saviston yksikössä on arviointi- ja vastaanotto-osasto Reitti sekä yksi vakauttavan hoidon osasto Steissi. Arviointi- ja vastaanotto-osastomme vastaa nuorten tarpeisiin akuutissa päihteidenkäytön vaiheessa. Osastolla tehdään vieroitusta, hoidonarviointia ja tilannekartoitusta. Vakauttavan hoidon osastolla tarjotaan pidempi-aikaista päihdekuntoutusta arviointi- ja vastaanotto-osastojen jälkeen. Vakauttavan hoidon osastolle voidaan tulla myös muualta kuin Saviston kodin omilta arviointiosastoilta.

Yhteisöllisyydellä tarkoitamme aikuisten ja nuorten muodostamaa aikuisjohtoista yhteisöä, joka tukee ja vahvistaa yksilöitä päihteettömyyteen. Yhteisöllisyys pyrkii vahvistamaan osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyys rakentuu yhteisön jäsenten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Yksilötyöskentelymme pohjana on omaohjaajatyöskentely ja hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Yksilötyön tavoitteena on nuoren henkilökohtaisen tilanteen kokonaisvaltainen arviointi ja tuntemus. Yksilötyöllä pyritään luomaan korjaava luottamussuhde, joka tukee päihteettömyyttä.

Perhetyö keskittyy perheen vuorovaikutuksen arviointiin ja tukemiseen. Perhetyön tavoitteena on suunnitelmallisuus sekä perheen tavoitteiden ja huolien kartoittaminen ja esiin nousseiden asioiden parissa työskentely.

Arvomaailmamme

1. Avoimuus ja läpinäkyvyys

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää monisuuntaisesti. Toimimme niin, että työtämme nuorten kanssa voisi koska tahansa seurata nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä, nuoren huoltaja tai valvova viranomainen. Olemme avoimia vuorovaikutuksessa työyhteisönä sekä nuorta hoitavana verkostona. Emme salaa asioita, puhumme asioista rehellisesti ja niiden oikeilla nimillä.

2. Oikeudenmukaisuus

Kohtelemme toisiamme työyhteisössä oikeudenmukaisesti ja reilusti. Kohtelemme nuoria oikeudenmukaisesti ja reilusti riippumatta heidän sukupuolestaan, seksuaalisuudestaan, syntyperästään, vakaumuksestaan tai oireilustaan. Tehtävämme on varmistaa, että nuori saa oikeudenmukaista kohtelua myös laitosyksikkömme ulkopuolella.

3. Turvallisuus

Huolehdimme siitä, että meillä Savistossa on turvallista työskennellä sekä asua. Tämä tarkoittaa kiinteistön ja ympäristön turvallisuutta sekä sosiaalisiin tilanteisiin huomion kiinnittämistä ja reagointia. Fyysinen ja psyykkinen väkivalta, syrjintä ja kiusaaminen ovat kiellettyjä yksikössämme. Pyrimme siihen, että ilmapiiri on turvallinen ja kodinomainen. Nuorten tulee voida turvallisesti il-maista tunteitaan ja olla omina itsenään yhteisössä. Turvalliset aikuiset pitävät kiinni rajoista ja rakenteesta.

4. Asiantuntijuus ja ammattitaito

Henkilökuntamme on ammattitaitoista. Yksikössämme on riittävä ammattikokemuksen taso ja tutkintovaatimuksemme täyttyvät. Henkilöstöä on riittävästi ja koulutamme henkilöstöä säännöllisesti. Meille on tärkeää, että osaamme mahdollisimman hyvin sen, mitä teemme. Pidämme ammatillista osaamista ja kokemuksen kautta syntynyttä hiljaista tietoa arvossa ja vaalimme sitä. Haluamme kehittyä ja oppia koko ajan lisää.

5. Arvostava kohtaaminen

Kohtelemme kaikkia yhteisömme jäseniä kunnioittavasti ja arvostavasti. Kuunteleminen ja vastavuoroinen dialogi on meille tärkeää. Arvostamme ihmisten henkilökohtaisia vahvuuksia ja pyrimme löytämään niitä. Kiusaaminen, seksistinen, vähättelevä tai epäkohtelias puhe eivät ole sallittuja yhteisössämme. Kiinnitämme erityistä huomiota huumorin ilmaisemiseen, sen ollessa yksi työssäjaksamisen sekä nuorten kanssa kanssakäymisen muoto. Kohtaamme ihmiset arvokkaina yksilöinä tilanteesta huolimatta.

6. Päihteettömyys

Pyrimme sijoitettujen nuorten päihteettömyyteen ja päihdeongelmien sekä päihteiden käytön lieveilmiöiden ennaltaehkäisyyn. Toteutamme tätä arvoa työmme arjen rakenteessa päihteettömyyttä tukevin menetelmin, kuten elämänhallintaryhmän ja yksilötyön päihteettömyyteen tähtäävillä toiminnoilla.

Päihteiden tuominen yksikköön ja niiden käyttö on kielletty. Pyrimme ehkäisemään päihteiden tuontia ja käyttöä yksikössämme lastensuojelulain mahdollistamilla tavoilla sekä yhteisön rakenteella.

Arki meillä

Pidämme yllä arjen struktuuria päivä- ja viikko-ohjelmalla. Tämä luo perusedellytykset kasvulle ja kehitykselle jokaisen nuoren osalta. Struktuuri ei ole armeijasta kopioitua, vaan jokaista yksilöä kohdataan arjessa hänen henkilökohtaisten kykyjensä mukaan. Emme tee väliintuloa nuoren ja päihteiden välille, vaan mukaantulon nuoren ja hänen läheistensä elämään.

Koulunkäynti

Päivätoiminnan ja opetuksen tilat ovat Saviston toimintayksikössä. Tiloissa opetuksesta vastaavat Saviston kodin järjestämä opetuksesta vastaava ohjaaja. Kantakoulu määräytyy nuoren sijoituksen mukaisesti lähikoulun mukaan. Toisen järjestetyn opetuksen opetuksesta vastaava koordinoi yhdessä vanhan koulun ja kantakoulun kanssa nuoren opetuksen tarvetta vastaavaksi. Nuoret käyvät koulua hänen vointinsa mukaan, lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutehtävistä pääosa tehdään johdetusti yksikössä, joko ohjaajien, tai opetuksesta vastaavan valvonnassa.

Tilat ja ympäristö

Saviston toimintayksikkö on Kouvolan kaupungin alueella. Toimitila on lastensuojelukäyttöön remontoitu vanha koulurakennus. Peruskorjaus on tehty 2002, jolloin rakennus muutettiin lastensuojelu käyttöön sopivaksi. Laajennusosa on rakennettu vuonna 2009. Kaikille lapsille on omat makuuhuoneet. Osasto Reitti

on rakennuksen toisessa siivessä. Osastolla on yhteiset keittiö-, oleskelu-, kodinhoito-, sekä harrastetilat. Osastolla on kolme wc:tä ja yksi sauna/suihkutila.

Steissi-osasto laskeutui uuden peruskorjauksen myötä alakertaan uudistettuihin tiloihin. Peruskorjaus Steissi-osastolle valmistui 12/2020 ja lopputarkastus tehtiin 2/2021 Steissi-osastolla on jokaiselle nuorelle oma huone. Tiloissa on kaksi WC:tä nuorille ja yksi henkilökunnalle. Suihkutiloja on kaksi kpl. Yhteisiä tiloja ovat olo-huoneet, keittiö, sekä kodinhoitotila.

Saviston toimintayksikön yläkerrasta löytyy nykyään kokoustilat, koulutila, harrastetilaa, sekä varastoja.

Käytössä on suuri piha-alue, jota voidaan käyttää moneen harrastukseen ja tekemiseen. Viime aikoina pihalla ollut käytössä mm. tramboliini ja erilaisia palloiluvälineitä.

Harrastusmahdollisuudet

Reitti-osastolla pyrimme saamaan nuoren tilanteen stabiloitua ja arvioitua mahdollisimman pian. Reitti-osastolle ei erikseen vielä painoteta harrasteita, mutta tarvittaessa niihin kannustetaan jo tässä vaiheessa.

Steissi-osastolla pyrimme jo löytämään nuorille harrasteita ja toimintaa. Niihin tuetaan aktiivisesti kannustaen, kuljettaen ja kustantaen. Yksiköllä on käytössä  ympäri vuoden kuntosalikortit, sekä palloiluhalli. Harrastusmahdollisuuksia on Kouvolassa paljon ja löydämme nuorelle hyvin helposti erilaisia vaihtoehtoja harrastustoimintaan.

Henkilökunta

Henkilöstön mitoitus lupamääräysten mukaan hoitosuhdeluvussa 1.3 on meillä ylimitoitettu. Olemme katsoneet, että vastaanotto ja arviointi osastoilla ammatillisten aikuisten määrä tulee olla enemmän. Saviston toimintayksikön hoitosuhdeluku on yli 1.6.

Reitillä on tällä hetkellä 3 sosionomia AMK, 1 yhteisöpedagogi AMK, 4 Nuvaa, ja kaksi lähihoitajaa. Miehiä 5 ja naisia 5. Lisäksi yksi lähihoitaja oppisopimuksella, joka ei kuulu hoitosuhdelukuun.

Steissillä on 3 sosionomia AMK, 1 yhteisöpedagogi AMK, 1 fysioterapeutti AMK, 4 lähihoitajaa ja 1 Nuva. Lisäksi 1 lähihoitaja oppisopimuksella, joka ei kuulu hoitosuhdelukuun. Miehiä 5 ja naisia 5. Sijaisia on Saviston toimintayksikössä käytetty akuuteissa sairauslomissa, hauissa, sekä ennakoidusti pidemmissä sairauslomissa. Vakituisista sijaisista kaikilla on runkosopimus ja perustutkinto. Tällä hetkellä vakituisista sijaisista 4 ovat lähihoitajia.

Henkilöstön rekryäminen tapahtuu suoraan Work Day-järjestelmän kautta. Rekryyn tarvitaan esimiehen lupa, jonka jälkeen prosessi käynnistyy. Työhön hakijat haastatellaan aina hyvän hallintosäännön mukaisesti

kolmella haastattelijalla. Sama prosessi tapahtuu niin vakituisten, kuin sijaisten osalta. Vakituisten osalta noudatamme koulutuspohjan suhteen kilpailutus- ja puitesopimuksia. Sijaisten osalta perustutkinto vaaditaan runkosopimuksen tekemiseen.