Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Lastensuojeluyksikkö Katajarinne

Jyväskylän kaupunkialueella sijaitseva 7-paikkainen erityisyksikkö Katajarinne on tarkoitettu pääasiassa 8-13 -vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat vahvan tuen ja ohjauksen oman kodin tai sijaisperheen rinnalla.

Katajarinne 6
Katajarinne 8
Katajarinne 3-2-438-748-316-1556022093
Katajarinne 5-0-119-750-318-1556878941
Katajarinne 7
Katajarinne 9
thumbnail_image001
thumbnail_image002
thumbnail_image005
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Katajarinteen 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö on tarkoitettu pääasiassa lapsille ja varhaisnuorille, jotka tarvitsevat tilapäisesti vahvan kasvun tuen ja ohjauksen oman kodin tai sijaisperheen ulkopuolella. Katajarinteen tuen piirissä olevat lapset tarvitsevat tukea esim. psyykkisen voinnin haasteisiin sekä vuorovaikutuksen, koulunkäynnin, käyttäytymisen haasteisiin tai psyykkisen voinnin haasteisiin. Työskentelyllämme voidaan tukea myös neuropsykiatrista tukea tarvitsevia. Lapsen haasteisiin vastataan laaja-alaisesti lapsen luonnollinen elinympäristö huomioiden.

Katajarinteen ohjaustyön teoreettisena viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma. Työntekijällämme on koulutus sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan ja käytämme sitä sovitusti arjessamme yhtenä työskentelymenetelmänä.

Toiminta-ajatus

Katajarinteen toiminnan lähtökohtana on vastata lapsen henkilökohtaisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Jokaisen lapsen kanssa työskennellään juuri hänen kuntoutumisensa kannalta merkityksellisillä osa-alueilla ja tuetaan jo olemassa olevia vahvuuksia. Lapsen elämää rakennetaan ja tuetaan työskentelyn alusta asti omaan luonnolliseen (kotiin) elämänpiiriin. Tavoitteena työskentelyssä on melko lyhyellä aikajänteellä saavuttaa pitkäkestoisesti vakautunut taso lapsen kasvussa ja kehityksessä sekä perheen sisäisessä ilmapiirissä. Työskentelyn aikana vanhempien osallisuus on myös tärkeässä roolissa.

Ydinosaamisalueitamme työssämme ovat vuorovaikutustaitojen kokonaisvaltainen tukeminen ja ohjaaminen, psykiatrinen osaaminen, koulunkäynnin tukeminen sekä perheen kanssa tehtävä yhteistyö.
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja sosiaalisen toiminnan ohjausta toteutetaan päivittäisen elämän aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutuksen alueella oleellisena osatekijänä on usein lapsen perhe, minkä vuoksi perhetyön menetelmät ja perheen vahva osallisuus on olennainen työmetodimme vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen tapahtuu Katajarinteen toiminnan sisään rakennettuna päivittäisessä elämässä, lapsen omassa luonnollisessa elinpiirissä sekä ohjaajien kanssa tapahtuvissa keskusteluissa.

Psyykkistä kuntoa edistävässä työskentelyssä Katajarinne toimii yhteistyössä lasta hoitavan terveydenhuoltosektorin kanssa. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ja kuntoutumisen tukemista edesautamme osaltaan sillä, että Katajarinteellä on vahva kokemus ja osaaminen psykiatrisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä.

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Katajarinteen kasvatus- ja kuntoutustyön kokonaisuutta. Työn yleisenä tavoitteena on saavuttaa perheessä riittävän suuria muutoksia, valmiuksia tai voimavaroja, jotta lapsen kotiinpaluusta tulee onnistunut ja vakaa elämä kotona voi toteutua. Pelkkä lapsen kanssa sijaishuoltopaikassa tehtävä työ ei useinkaan anna parhaita mahdollisia tai edes riittäviä edellytyksiä onnistuneelle kotiinpaluulle. Lapsi ei ole irrallinen pala perheessä vaan oleellinen osatekijä perheen kokonaisdynamiikan muodostumisessa. Työssämme painottuvat ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät, joita sovelletaan aina yksilöllisesti perheen mukaan.

Työskentelyyn sovitaan yksilölliset tavoitteet alkupalaverissa yhdessä sosiaalitoimen ja huoltajien kanssa. Se voi olla puheluita, tapaamisia (yksilö/yhteiset, lapsi/huoltajat) kotona ja Katajarinteellä, keskusteluita, rajaamisen harjoittelua; sellaista tukea ja ohjausta perheelle, mikä edesauttaa lapsen kotiin paluuta. Pääsääntöisesti omaohjaajat toteuttavat perheen kanssa tehtävää työtä, vastaavan ohjaajan ja muun työryhmän tukemana, huoltajien kanssa.

Huoltajat osallistuvat aktiivisessa yhteistyössä Katajarinteen kanssa asioiden työstämiseen. Katajarinne toimii rinnalla kulkijana ja tukijana auttamalla huoltajaa vahvistumaan omassa tehtävässään ja antaen näkökulmia ja keinoja toimia, ei kuitenkaan tekemällä puolesta. 

Koulunkäynti

Koulu nähdään merkittävässä roolissa lapsen elämässä syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Koulussa lapsi harjoittelee luomaan ja ylläpitämään ikätasoisia kaverisuhteita ja opettelee sosiaalisia taitoja. Sijoituksen aikana Katajarinteessä asuvat lapset käyvät mahdollisuuksien mukaan tuttua kotinsa lähikoulua tai Katajarinteen alueen lähikoulua. Lasten koulunkäynnin onnistumista tuetaan vahvasti sijoituksen aikana.
Katajarinne tekee tiivistä yhteistyötä koulunväen kanssa. Lapsen wilmaa seurataan aktiivisesti ja kouluasioita hoidetaan yhdessä huoltajien kanssa. Katajarinteellä on kuitenkin tarvittaessa mahdollisuus hetkelliseen koulunkäynnin tuki- ja erityisjärjestelyihin, jos näin sovitaan yhdessä huoltajien ja koulun kanssa.

Tilat ja ympäristö

Katajarinne sijaitsee Jyväskylän Mäyrämäessä tavanomaisella omakotitaloalueella lähelä Kotalammen urheilupuistoa. Kesällä 2015 valmistunut Katajarinne -kiinteistö on suunniteltu ja rakennettu juuri tätä käyttöätarkoitusta varten. Tilat ja ympäristö ovatkin tarkoituksenmukaiset ja viihtyisät.

Harrastusmahdollisuudet

Katajarinteen sijoituksen aikana tuetaan lasten harrastustoimintaa. Lähtökohtaisesti lasten jo aloittamia harrastuksia pyritään jatkamaan ja uusien harrastusten aloittamista tuetaan. Harrastusten tulee mielellään olla sellaisia, että harrastusta on mahdollista jatkaa myös kotoa käsin. Jyväskylän seutu tarjoaa laajan valikoiman ohjattua harrastustoimintaa ja omatoimisen harrastamisen mahdollisuuksia monella eri harrastamisen saralla.

Henkilökunta

Henkilöstöresurssimitoitus ja henkilökunnan koulutuksen taso on Katajarinteessä vahva. Ohjaajat ovat pääosin sosiaalialan tutkinnon suorittaneita ja suurimmallaosalla on amk-tasoinen tutkinto. Yksikössä työskentelee yksikönjohtajan lisäksi vastaava ohjaaja ja ohjaajia, joilla osalla on soveltuvia erityisosaamisalueita. Jokaisella lapsella on nimetty omaohjaajatyöpari. Katajarinteessä ohjaavaa työtä tekeviä ohjaajia on laskennallisesti 1,3 ohjaajaa yhtä lasta kohti (9/7).