Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Sijaisperheeksi

Sijaisperhe tarjoaa perhehoitoa lapselle, joka tarvitsee kodin ulkopuolista hoivaa ja huolenpitoa omien biologisten vanhempien sijasta. Sijaisperheeksi eli perhehoitajaksi ryhtyminen on suuri päätös, joka koskettaa koko perhettä ja lähipiiriä. Päätös edellyttää rauhallista harkintaa ja sopivaa elämäntilannetta. Perhehoitajana toimimisen ajatellaan usein olevan sekä työ että elämäntapa. Sijaisperheeseen sijoitettu lapsi tulee yhtälailla osaksi perheen arkea kuin muutkin perheenjäsenet.

Sijaisperhe edistää lapsen perusturvallisuutta

Perhehoidon tavoite on tarjota lapselle turvallinen koti. Perhehoitolain mukaan perhehoidon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle perheenomainen ja lapsen yksilökohtaisten tarpeiden mukainen perhehoito. Tavoitteena on lisäksi antaa lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää lapsen perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon hoitomuoto.

Familarin perhehoitopalveluissa on tavoitteena turvata lapsen edunmukainen ja riittävän pitkä aika sijaisperheessä. Tavoitetta tukee se, että koko perhe voi hyvin ja jaksaa arjessa. Yhdessä perheiden kanssa olemme onnistuneet tässä hyvin. Olemme kehittäneet perhehoitoon uudenlaisen Famile-valmennusmallin ja perheille tarjoamamme tuki on vahvaa koko lapsen sijoituksen ajan.

Ennakkovalmennus tarjoaa tietoa ja työvälineitä perhehoitajuutta varten. Sijoituksen aikana perhehoitaja ei jää missään vaiheessa yksin huoliensa tai toisaalta ilon aiheidenkaan kanssa, vaan Familarin työntekijä kulkee perhehoitajan rinnalla koko prosessin ajan.

Miten pääsen sijaisperheeksi?

Sijaisperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, sillä lapset tulevat perhehoitoon erilaisista taustoista erilaisine tarpeineen. Sijaisperhe on aivan tavallinen perhe, jolla on halu ja valmius tarjota hoivaa ja huolenpitoa lapselle. Näitä valmiuksia pohditaan yhdessä perheen kanssa Famile-valmennuksessa.

Sijoitetulla lapsella on usein taustalla traumahistoria, mikä voi näkyä varsinkin sijoituksen alussa, mutta myös pitkin sijoitusta erilaisena oireiluna. Lapsi kuntoutuu yleensä parhaiten niin, että hän pääsee elämään aivan tavallista arkea. Lapselle on tärkeää, että hän saa nauttia yhteisistä perhehetkistä, arjesta ja juhlasta ja toisaalta saa yksilöllistä huomiota ja kannustusta.

Lapsen on tarkoitus elää sijaisperheen arjessa perheen tapojen, arjen rutiinien ja sääntöjen mukaisesti. Tavallinen arki on lapsen kuntoutumisen perusta, koska se luo lapsen kaipaamaa turvaa.

Mitä sijaisperheeltä edellytetään?

Sijaisperheeltä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta ymmärtää erilaisia ihmisiä ja elämäntapoja, sillä sijoituksen onnistumisen yksi edellytys on toimiva yhteistyö lapsen vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa. Tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluu myös lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, jolla on viime kädessä vastuu ja päätösvalta lapsen hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä asioissa. Perhehoitomme arjessa näyttäytyvät jaettu ja rinnakkainen vanhemmuus sekä kasvatuskumppanuus.

Sijaisperheenä toimiminen edellyttää sitoutuneisuutta ja joustavuutta. Sijaisperhe sitoutuu lapsen ympärivuorokautiseen hoitoon niin pitkäksi aikaa kuin sijoitus vastaa lapsen tarpeita. Toisinaan arkeenkin tulee muutoksia ja suunnitelluissa aikatauluissa joutuu joustamaan. Sijaisperhe saa tukea ja apua kasvatustehtäväänsä ja lapsen hoitoon liittyen Familarin työntekijöiltä. Familarin työntekijä auttaa sijaisperhettä myös yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Lapsen tarpeita vastaava sijaisperhe

Onnistuneiden perhesijoitusten tärkeimpiä asioita on se, että lapselle löydetään juuri hänen kannaltaan oikea perhe. Tällöin lapsi sopii perheen aikuisten ja mahdollisten muiden lasten joukkoon ja perhe pystyy tarjoamaan juuri lapsen tarpeiden mukaista hoitoa. Tätä arvioidaan kaikkien osapuolten välisessä yhteistyössä ennen sijoituksen alkamista.

Sijaisperheeksi ryhtyvän perheen on hyvä muistaa, että sijoituksen kesto riippuu sekä lapsen itsensä että lapsen perheen tilanteesta. Sijaisperheenä toimimiseen kuuluu siis tietty epävarmuuden sietäminen ja mahdollinen luopuminen perheenjäseneksi kasvaneesta lapsesta.

Valmennusta sijaisperheelle

Familarin sijaisperheille kehitetty Famile-valmennus ja sijoituksen aikainen tuki on sijaisperheelle suureksi avuksi. Famile-valmennus on perhekohtainen prosessivalmennus, joka kestää ennakkovalmennuksesta siihen asti, kunnes lapsen sijoitus päättyy esimerkiksi kotiutumiseen tai itsenäistymiseen. Famile-valmennus antaa valmiudet uudenlaiseen perhe-elämään sekä perheen vanhemmille että lapsille.

Valmennuksen kautta sijaisperheet saavat ymmärrystä lapsen traumaan ja mahdollisiin erityishaasteisiin liittyen. Perhehoitaja oppii myös itsereflektiota eli oman toiminnan ja omien tunteiden tarkastelua ja siitä oppimista. Famile-valmennus perustuu perhekohtaisiin tapaamisiin, ennakkotehtäviin ja ryhmätapaamisiin.

Tukea sijaisperheelle koko sijoituksen ajan

Lapsen sijoituksen ajan sijaisperheelle tarjottavat tukitoimet räätälöidään Familarissa perheen tarpeiden mukaisesti ja jokaisella sijaisperheellä on Familarissa oma vastuutyöntekijä. Tukitoimia ovat esimerkiksi:

  • perhe- ja työnohjaus
  • ohjattu vertaistukitoiminta
  • koulutus
  • virkistystoiminta
  • tarvittaessa esim. lastenhoitoapu
  • pari- ja perheterapia
  • ympärivuorokautinen päivystys.

Familar hoitaa myös sijaisperheen lomapäivien järjestelyt lastenhoidon osalta. Sijaisperheelle maksetaan palkkiota ja kulukorvausta lapsen sijoituksen ajan. Perhehoitajalle kertyy lisäksi eläkettä ja perhehoitajuus on hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta.

Kokemuksia sijaisperheenä toimimisesta

”Olen ollut tosi tyytyväinen! Mielipiteitä kysytään ja oikeasti kuunnellaan, työntekijät ovat tavoitettavissa ja tietävät asioista, tukea saa. Palkkio on sellainen, että voi oikeasti keskittyä perhehoitajan työhön, eikä tarvitse tehdä kahta työtä yhtä aikaa.”Lue myös: Meidän perheestäkö lastensuojelun sijaisperhe

Sekä haasteineen että suurine ilon ja onnistumisen hetkineen perhehoitajuus on antoisa ja rikastuttava elämäntapa ja olemme iloisia, että olet siitä kiinnostunut!

Mikäli haluat kuulla vielä lisää Familarin perhehoitajana toimimisesta, täytä yhteydenottolomake niin me olemme yhteydessä sinuun.

Familarin arkeen on kiva ja helppo käydä kurkkaamassa Facebookissa ja Instagramissa.