Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Perhehoidon palvelukuvaus

”Vaativassa perhesijoituksessa erinomainen tuki Familarin sosiaalityöntekijältä ja perhetyöntekijältä. On näkemystä ja ammattitaitoa ja aitoa työparityöskentelyä, mikä helpottaa suuresti vaativan asiakastilanteen hoitoa!”

Vahvasti tuettu perhehoito

Familar on vahvasti tuetun perhehoidon edelläkävijä perheiden valmennuksessa ja koulutuksessa, perheiden tukipalveluiden toteutuksessa. Olemme mm. kehittäneet perhehoitajille uudenlaisen Famile-valmennuksen ja perhehoidon tuen mallin, lapsille toimintakykymittariston ja toteutamme työssämme osallistavaa kirjaamista. Tarjoamamme vahvasti tuettu perhehoito täydentää kunnan omaa perhekotitoimintaa. Näkemyksemme mukaan sijoitetut lapset tarvitsevat erilaisia perhehoidon muotoja, yhteisenä tavoitteena tarjota lapselle hänen tarpeidensa mukainen turvallinen koti. Työskentelyymme kuuluu avoin yhteistyö ja kumppanuus palvelujen tilaajan kanssa kunnioittaen tilaajan näkemyksiä lapsen elämäntilanteesta ja tarpeista. Tarjoamaamme perhehoitoon kuuluu myös pyrkimys jaettuun sekä rinnakkaiseen vanhemmuuteen. Lapsen vanhempien ja muiden läheisten roolia sijoituksen onnistumiselle pidetään hyvin tärkeänä.

Familarin vahvasti tuettu perhehoito mahdollistaa esimerkiksi sisarusparvien, nuorisoikäisten, eri kulttuureista tulevien, erityisen haastavista olosuhteista tulevien ja / tai hoitoisuudeltaan haastavampien lasten hoitamisen perheissä onnistuneesti. Vahvasti tuetun perhehoidon palvelumallimme yhdistää pitkän kokemuksemme avopalveluista, perhehoidosta ja laitosmuotoisesta sijaishuollosta korostaen kuitenkin perhehoidon tarjoaman kodin ja perheen erityislaatuisuutta. Familar voi tarjota kodin kaikenikäisille lapsille, vauvasta jälkihuollossa oleviin nuoriin aikuisiin. Tarjoamme mahdollisuuden myös siihen, että koko perhe sijoitetaan perhehoitoon. Vahvasti tuetun pitkäaikaisen perhehoidon lisäksi tarjoamme tuki- ja loma- ja kriisiperhetoimintaa. Familar perhehoitopalveluissa pystytään joustavasti suunnittelemaan ja tarjoamaan myös muita perhehoitoon liittyviä tukitoimia.

Familar perhehoitopalveluissa kiinnitetään erityistä huomioita perhehoitajien rekrytointiin ja valintaan, jatkuvaan arviointiin perheiden valmiuksista ja mikä tärkeintä, juuri oikean perheen löytymiseen lapselle. Familarissa yhdistyy perheiden rekrytoinnista lapsen mahdolliseen kotiutumiseen monimuotoinen sosiaalialan ja terapeuttisen viitekehyksen osaaminen. Monella työntekijällä on myös omakohtaista kokemusta pitkä- ja tai lyhytaikaisena perhehoitajana toimimisesta. Familar perhehoitopalveluissa uskotaan perhekohtaiseen valmennusmalliin sekä muista valmennusmalleista erottuvaan ajatukseen siitä, että perheiden valmennuksen nähdään jatkuvan lapsen koko sijoituksen ajan ja muokkautuvan sen mukaan minkälainen lapsen, tämän läheisten ja sijaisvanhempien yhteisestä tarinasta muodostuu.

Perhehoitajien prosessivalmennus Famile on kehitetty, koska perhehoitajat ja sosiaalityöntekijät ovat huomanneet, että perinteiset valmennusmallit eivät anna riittävästi valmiuksia selvitä perhehoidon kaikista nykyaikaisista haasteista. Famile perustuu sekä kokemukseen että viimeisimpään tieteelliseen tietoon ja antaa perhehoitajalle valmiudet toimia osana moniammatillista verkostoa, kuitenkaan unohtamatta tavallisen arjen ja vanhemmuuden tärkeyttä. Tällä tavoin Familarissa mahdollistetaan myös erityisen haastavista olosuhteista tulevien lasten sijoitus perhehoitoon. Famile antaa perhehoitajalle valmiudet kohdata lapsen traumaa sekä neurologisia, neuropsykiatrisia ja psykiatrisia pulmia. Famile ennakkovalmennuksen aikana perhehoitaja oppii reflektoimaan omia tunteitaan, tutustuu omaan taustaansa ja tunnistaa hyvissä ajoin lapsen trauman esiin nostamat omat kehityshaasteet ja kokemukset, ennen kuin ne vaarantavat jaksamisen tai vuorovaikutuksen lapsen tai tämän läheisten kanssa. Famile auttaa perhehoitajaa käsittelemään perhehoidon onnistumisen kannalta kriittisiä ja keskeisiä teemoja kuten sijaistraumatisoitumista, myötätuntouupumusta, transferenssiä ja vastatransferenssiä.

Myös vahvasti tuetussa perhehoidossa tärkeimmäksi asiaksi näemme perhehoitajien tarjoaman kuntouttavan arjen ja Familarin tarjoaman ammatillisen tuen sitä varten. Perhehoitajamme ovat jatkuvan tuen piirissä ja tukipalvelut räätälöidään aina yksilöllisen tilanteen mukaan, joustavasti yhdessä perheen ja lapsen kanssa. Perhehoitajien tukemisessa on keskeistä perheiden osaamisen arvostaminen sekä heidän asiantuntijuutensa kunnioittaminen. Tukipalveluina tarjoamme perhe- ja työnohjausta, jossa hyödynnämme esimerkiksi osaamistamme liittyen trauman hoitoon, psykoedukaatiota sekä kiintymyssuhteen kehittämiseen keskittyviä menetelmiä. Lisäksi tarjoamme ohjattua vertaistukitoimintaa, koulutusta, virkistystoimintaa, tarvittaessa esim. lastenhoitoapua, pari- ja perheterapiaa, valvottuja / tuettuja tapaamisia sekä verkostotyöskentelyä. Sijoituksen aikana työskentelemme myös tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan perheeseen sijoitetun lapsen, tämän vanhempien sekä perhehoitajan biologisten lasten kanssa. Tukipalveluihin kuuluu ympärivuorokautinen puhelinpäivystys. Raportointi lapsen tilanteesta tehdään osallistavasti perhehoitajan ja lapsen kanssa. Lapset osallistuvat raportointiin myös toimintakykymittaristolla, jonka avulla he arvioivat omaa hyvinvointiaan ja tarpeitaan. Yhdessä tekeminen, oppiminen ja kasvaminen eli kasvatuskumppanuus on vahvasti tuetun perhehoidon perusta.

Tukiperhetoiminta sekä loma- ja kriisiperheet

Familar tukiperhetoiminnan kautta lapsi saa uusia turvallisia ihmissuhteita ja erilaisia kokemuksia. Tukiperhe on vaikuttava, suurempia haasteita ehkäisevä tukitoimi esimerkiksi kun:

  • Perheen elämäntilanne on kuormittunut psyykkisen tai somaattisen sairauden vuoksi
  • Vanhemman / vanhempien voimavarat ovat vähissä ja omat läheisverkostot eivät ole riittävät tukemaan tilanteessa
  • Yksinhuoltaja vanhempi kaipaa välillä levähdystaukoa ja / tai äidin tai isän mallia lapselle, vanhemmat kaipaavat aikaa parisuhteelle tai toivovat lapselle vara mummoa ja pappaa
  • Vanhemmilla on haasteita lapsen kasvatukseen liittyen
  • Perheen erityislapsi vie paljon vanhempien aikaa ja huomiota ja sisarukset kaipaavat omaa aikaa vanhempien kanssa.

Familarin tukiperheillä on halukkuutta, herkkyyttä ja taitoja tarjota huomiota ja huolenpitoa myös erityisen haastavissa elämäntilanteissa oleville lapsille. Familarin tukiperheinä toimivat kuitenkin lähtökohtaisesti aivan tavalliset, toisiinsa nähden hyvinkin erilaiset perheet. Yksinasuvat ja pariskunnat, lapsettomat ja lapsiperheet, nuoret ja vanhat, maalla ja kaupungissa asuvat. Erilaisia perheitä tarvitaan, koska myös lasten tarpeet ja elämäntilanteet vaihtelevat. Tukiperheessä ollessaan lapset elävät mukana perheen tavallisessa arjessa ja tukiperheet tietävät, että toisille lapsille luo parhaiten turvaa se, ettei yritetäkään keksiä mitään erityistä toimintaa.

Familarissa on erityisen tärkeää, että lapselle löytyy juuri oikea tukiperhe ja että yhteistyö lapsen vanhempien, tukiperheen ja perheen vastuutyöntekijän välillä on avointa ja toimivaa. Tukiperheen valinnassa kuunnellaan sekä lapsen, vanhempien, perheen vastuutyöntekijän että tukiperheen toiveita. Familarin työntekijät ovat aktiivisesti mukana yhteydenpidossa ja tukiperhetoiminnasta raportoidaan lapsen asioista vastaavalle työntekijälle säännöllisesti.

Lapsi tai sisarukset viettävät tukiperheessä yleisimmin viikonlopun kerran-kaksi kuukaudessa, mutta Familarissa tukiperhetoimintaa suunnitellaan aina yksilö- ja tarvekohtaisesti. Tavallista on esimerkiksi se, että loma-aikoina tukivuorokausia on enemmän. Lapsi voi saada tukiperheen sosiaalihuoltolain mukaisena perhepalveluna, lastensuojelun tai vammaispalvelujen kautta. Osa Familarin tukiperheistä toimii myös lomaperheinä perhehoidossa asuville lapsille sijaisvanhempien vapaiden ajan tai laitoksissa asuville lapsille. Lisäksi Familarissa voidaan järjestää lyhytaikaista perhehoitoa esim. avohuollon sijoituksia tai kiireellisiä sijoituksia.

Familar haastattelee, valitsee ja valmentaa tukiperheet huolellisesti Famile-valmennusmallilla. Famile on prosessikoulutus, joka kestää koko tukisuhteen ajan. Ennakkovalmennusvaiheessa tukiperheet käyvät perhehoitajiksi aikovien tavoin Familen kaksi ensimmäistä osuutta. Tällöin heidän on myös helppo jatkaa ennakkovalmennusta, jos tukiperheenä toimiminen herättää toiveen pitkäaikaiseksi perhehoitajaksi alkamisesta. Famile-valmennuksesta enemmän yllä, vahvasti tuetun perhehoidon esittelyssä.

Familarissa jokaisella tukiperheellä on oma vastuutyöntekijä, joka tuntee perheen ja pystyy täten tarjoamaan perheelle tarpeiden mukaista ohjausta sekä ryhmämuotoista koulutusta ja vertaistukea. Lisäksi tukiperheiden käytössä on ympärivuorokautinen päivystys. Familarissa tukiperheille voidaan tarjota ketterästi vankkaakin tukea tukisuhteen onnistumisen ja pysyvyyden varmistamiseksi. Familarin tukiperheet ovat motivoituneita, sitoutuneita ja kokevat tukiperhetoiminnan usein elämäntavaksi.

Mikäli haluatte kuulla vielä enemmän Familarin vahvasti tuetusta perhehoidosta, tuki-, loma- tai kriisiperhetoiminnasta, otattehan yhteyttä oman alueenne työntekijään, kerromme mielellämme lisää!