Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Lehtosara Lappeenranta

Familar Lehtosara Lappeenranta on 14-paikkainen erityisyksikkö, joka jakaantuu kahteen 7-paikkaiseen asuinyksikköön nimeltään Saimaa ja Lehmus.

IMG-20220712-WA0028
IMG-20220712-WA0024
IMG-20220712-WA0023
IMG-20220712-WA0025
IMG-20220519-WA0008
IMG-20220712-WA0006
IMG-20220712-WA0009
IMG-20220712-WA0005
IMG-20220712-WA0000
IMG-20220712-WA0001
IMG-20220712-WA0002
IMG-20220712-WA0003
IMG-20220712-WA0004
IMG-20220712-WA0007
IMG-20220712-WA0008
IMG-20220712-WA0010
IMG-20220712-WA0011
IMG-20220712-WA0012
IMG-20220712-WA0013
IMG-20220712-WA0014
IMG-20220712-WA0015
IMG-20220712-WA0016
IMG-20220712-WA0017
IMG-20220712-WA0018
IMG-20220712-WA0019
IMG-20220712-WA0020
IMG-20220712-WA0021
IMG-20220712-WA0022
IMG-20220712-WA0026
IMG-20220712-WA0027
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Lehtosaralla on pitkät perinteet lastensuojelun laitostyössä. Olemme toimineet lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajina jo vuodesta 1997. Alueellinen yhteistyö eri verkostoihin on sujuvaa ja toimimme tiiviissä yhteistyössä Eksoten lasten ja nuorten talon sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. Kohderyhmäämme ovat nuoret, jotka tarvitsevat vahvaa tukea psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työskentelyssämme sekä arjen rakenteissa yhdistyvät hoidollinen, kasvatuksellinen ja kuntouttava työote yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Nuorten mahdollinen haastavuus on huomioitu toiminnassa, henkilökuntamitoituksessa ja toimitilojen suunnittelussa. Yksikköömme voi sijoittua avohuollon tukitoimena, kiireellisen sijoituksen kautta tai huostaan otettuna. Jälkihuollon sijoitus on myös mahdollinen. 

Toiminta-ajatus

Turvallinen arki. Lehtosarassa tarjotaan nuorelle mahdollisuus positiiviseen, säännölliseen, tasapainoiseen sekä virikkeelliseen kasvuympäristöön. Turvallinen, ennustettava ja hoitava arki on keskeisessä osassa nuorten kuntoutumisessa. Tavoitteena on saada sijoituksen aikana nuoren psyykkinen vointi tasaantumaan ja elämäntilanne vakiintumaan. Jokainen nuori ja perhe kohdataan yksilöllisesti.

Suhde hoidon perustana. Nuoren ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde on hoidon ja työskentely perusta. Nuoren hyvinvointi rakentuu suhteessa. Omaohjaajuudella tarjotaan nuorelle luottamuksellinen suhde turvalliseen aikuiseen, joka mahdollistaa nuoren identiteetin vahvistumisen ja tukee psyykkistä eheytymistä. Hoito- ja kasvatustyö on meillä Lehtosarassa ohjaajien pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelyä erilaisten menetelmien avulla sekä ammatillista välittämistä ja turvallisten rajojen asettamista.

Voimavaroja vahvistaen. Hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa huomioidaan nuoren elämäntilanne ja elämän osa-alueet kokonaisvaltaisesti tukien ja vahvistaen nuoren omia voimavaroja sekä vahvuuksia. Työskentelyssä tavoitteita asetetaan nuoren sekä perheen omista lähtökohdista käsin. Nuorta kannustetaan ja tuetaan osalliseksi omiin asioihinsa. Ratkaisukeskeinen ja tulevaan suuntautuva ajattelutapa ohjaa työskentelyä.

Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillisuus. Lehtosara Lappeenrannan yksikössä korostuu erityisesti nuorisopsykiatrisen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen haasteisiin vastaaminen lastensuojelun laitostyössä. Työryhmässä on sekä sosiaalialan että terveydenhuollon vahvaa osaamista. Yksiköstä tehdään tiivistä yhteistyötä Eksoten lasten ja nuorten talon sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa hoidon jatkuvuuden takaamiseksi. Nuoren hoitosuunnitelmaa rakennetaan yhdessä nuoren koko verkoston kanssa.

Vahva perhetyö. Perheiden osallisuutta ja kasvatuskumppanuutta arvostetaan. Yksikössämme työskentelee oma perhetyöntekijä, joka vastaa vanhempien tapaamisesta ja yhteistyöstä koko nuoren sijoitusprosessin ajan, yhdessä omaohjaajan kanssa. Perhetyöntekijä hyödyntää omassa työssään muun muassa perheterapeuttisia lähestymistapoja sekä Silta-työskentelymenetelmää. Työskentelyssä pyritään saamaan käsitys nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanteesta, elämänhistoriasta, haasteista sekä vahvuuksista. Perhetyöskentelyllä on tavoitteena auttaa perhettä löytämään keinoja ja välineitä arjen haasteista selviytymiseen ja vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita sekä voimavaroja.

Arki meillä

Säännöllinen viikko-ohjelma. Lehtosarassa lasten ja nuorten arki rakentuu yksilöllisesti säännöllisen viikko- ja kuukausiohjelman pohjalle, joka luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta. Viikko-ohjelma rakentuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, suunnitelmallisista ja tavoitteellisista omaohjaajahetkistä- ja keskusteluista, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta.

Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminnot. Yhteisöllisyyttä tuetaan yksikössä muun muassa yhteisökokouksin, yhteisin koti-illoin ja yhteisten tekemisten muodossa. Yhteisössä harjoitellaan toisten huomioonottamista. Yksikön arkeen kuuluu myös erilaisia ryhmätoimintoja, joihin jokainen nuori osallistuu omien kiinnostuksen- ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Erilaisia ryhmiä ovat muun muassa kädentaidot- liikunta- ja itsenäistyvien ryhmät. Nuoren osallisuutta omiin asioihin vaikuttamiseen halutaan korostaa ja nuoria osallistetaan myös yhteisten toimintojen suunnitteluun ja toimintaan.

Toiminnallisuus. Toimintamme tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvät edellytykset nuorten kasvulle ja kehitykselle. Toiminnan ja tekemisen kautta ohjaaminen on yksi toimintamme kulmakivistä. Toiminnallisuutta arjessa korostetaan ja mahdollistetaan erilaisia retkiä ja yhteisiä tekemisiä aikuisten ja muiden nuorten kanssa. Ohjaajat hyödyntävät työskentelyssä omia vahvuuksiaan muun muassa liikunnan, musiikin ja kädentaitojen osa-alueilta.

Vahva perhetyö. Perheiden osallisuutta kasvatuskumppanuutta arvostetaan. Perhetyötä toteutetaan kaarimallin mukaisesti läpi koko sijoitusprosessin ajan. Yksikössämme työskentelee oma perhetyöntekijä, joka vastaa vanhempien tapaamisesta ja yhteistyöstä koko nuoren sijoitusprosessin ajan, yhdessä omaohjaajan kanssa. Perheitä tavataan sekä yksikössä, että heidän kotonaan perhetapaamisten ja perhepäivien muodossa. Perhetyöskentelyllä on tavoitteena auttaa perheitä löytämään keinoja ja välineitä arjen haasteista selviytymiseen ja vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita sekä voimavaroja.

Koulunkäynti

Peruskoulu. Käytössämme on Lappeenrannan alueen perus- ja erityisopetuksen luokat. Joustavia ja luovia ratkaisuja koulunkäynnin mahdollistamiseksi mietitään yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Teemme tiivistä yhteistyötä Saimaan koulun sairaalakoulun kanssa. Usein yksikköömme muuttava nuori aloittaa koulunkäyntinsä sairaalakoulusta käsin, jos vointi ei mahdollista koulunkäyntiä perus- tai erityisopetuksen luokilla.

Toisen asteen opinnot. Lappeenrannassa on hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen ammattiopistoissa tai lukioissa. Paikkakunnallamme on myös Luovi ammattikoulu ja erilaisia joustavia ratkaisuja työhön tutustumiselle ja kuntoutumiselle. Yhteistyötä teemme lisäksi EKSOTE:n työelämän osallisuutta tukevien palvelujen kanssa.

Tilat ja ympäristö

Yksikkömme sijaitsee Lappeenrannan keskustan tuntumassa lähellä kouluja, palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Saimaan rantaankaan ei ole pitkä matka ja lenkkipolulle, ulkokuntosalille tai vaikka tekonurmikentälle pääsee vaivattomasti!

Kiinteistö on lastensuojelulaitoksen toimintaa varten suunniteltu ja kesällä 2022 valmistunut uudisrakennus. Jokaisella nuorella on oma huone ja lisäksi käytössä on yhteiset oleskelutilat. Yksikössä on erilliset hallintotilat, jotka mahdollistavat muun muassa palavereiden pitämisen.

Lisäksi yksikössä on molempien asuinosastojen käytössä saunatilat, aisti/rentoutumis/yksilötyöskentelyyn tarkoitettu tila sekä monitoimitila, jota voi hyödyntää harrastamiseen, toiminnallisuuteen, ryhmätoimintoihin sekä esimerkiksi perhetapaamisiin ja palavereihin.

Harrastusmahdollisuudet

Paljon mahdollisuuksia. Lappeenrannassa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten omia vahvuuksia hyödynnetään harrastusten valinnassa ja muun vapaa-ajan vietossa. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle mielekästä tekemistä vapaa-aikaan koulun ja arjen velvollisuuksien vastapainoksi.

Yhdessä tehden. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta nuorille tarjotaan mahdollisuutta myös harrasteisiin ja erilaisiin lajikokeiluihin yhdessä ohjaajien ja yksikön muiden nuorien kanssa. Viikoittaiset koti-illat vietetään yhdessä, harjoitellaan sosiaalisia suhteita ryhmässä ja toteutetaan toiveita yhteisestä tekemisestä. Uuden yksikön monitoimitila mahdollistaa entistä monipuolisemman harrastustoiminnan myös yksikössä.

Henkilökunta

Yksikössä yhdistyy lastensuojelun ja psykiatrisen hoitotyön osaaminen. Hoito –ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen sosiaali– ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut työryhmä.
Henkilökunnalla on pitkä työkokemus lastensuojelun laitostyöstä ja vahva sitoutuminen jo useiden vuosien osalta työryhmään.

Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen koko sijoituksen aikana. Yksiköllä on valmius haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.