Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Lehtosara Lappeenranta

Familar Lehtosara Lappeenranta on ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoava erityisyksikkö n. 12–18 (21) -vuotiaille lapsille ja nuorille kodinomaisessa 7-paikkaisessa yksikössä.

Lappeenranta_netti_13-1500x630-0-0-0-0-1505402887
Lappeenranta_netti_14-1500x630-0-0-0-0-1505402908
Lappeenranta_netti_15-1500x630-0-0-0-0-1505402926
Lappeenranta_netti_17-1030x897-0-192-750-315-1505403080
Lappeenranta_netti_18-1500x630-0-0-0-0-1505403100
Lappeenranta_netti_20-1030x989-0-171-750-315-1505403164
Lappeenranta_netti_21-1030x854-150-172-750-315-1505403257
Lappeenranta_netti_22-1030x518-0-62-750-315-1505403298
Lappeenranta_netti_25-1030x686-0-93-750-315-1505403344
Lappeenranta_netti_26-1500x630-0-0-0-0-1505403366
Lappeenranta_netti_27-1500x630-0-0-0-0-1505403385
Lappeenranta_netti_28-1500x630-0-0-0-0-1505403402
Lappeenranta_netti_29-736x1030--14-584-750-315-1505403473
Lappeenranta_netti_10-1500x630-0-0-0-0-1505402391
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Lehtosaralla on pitkät perinteet lastensuojelun laitostyössä. Olemme toimineet lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajina jo vuodesta 1997. Alueellinen yhteistyö eri verkostoihin on sujuvaa ja toimimme tiiviissä yhteistyössä Eksoten lasten ja nuorten talon sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. Kohderyhmäämme ovat nuoret, jotka tarvitsevat vahvaa tukea psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työskentelyssämme sekä arjen rakenteissa yhdistyvät hoidollinen, kasvatuksellinen ja kuntouttava työote yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Nuorten mahdollinen haastavuus on huomioitu toiminnassa, henkilökuntamitoituksessa ja toimitilojen suunnittelussa. Yksikkömme yhteydessä on lisäksi yksiö itsenäistyville nuorille. Yksikköömme voi sijoittua avohuollon tukitoimena, kiireellisen sijoituksen kautta tai huostaan otettuna. Jälkihuollon sijoitus on myös mahdollinen. 

Toiminta-ajatus

Turvallinen arki. Lehtosarassa tarjotaan nuorelle mahdollisuus positiiviseen, säännölliseen, tasapainoiseen sekä virikkeelliseen kasvuympäristöön. Turvallinen, ennustettava ja hoitava arki on keskeisessä osassa nuorten kuntoutumisessa. Tavoitteena on saada sijoituksen aikana nuoren psyykkinen vointi tasaantumaan ja elämäntilanne vakiintumaan. Jokainen nuori ja perhe kohdataan yksilöllisesti.

Suhde hoidon perustana. Nuoren ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde on hoidon ja työskentely perusta. Nuoren hyvinvointi rakentuu suhteessa. Omaohjaajuudella tarjotaan nuorelle luottamuksellinen suhde turvalliseen aikuiseen, joka mahdollistaa nuoren identiteetin vahvistumisen ja tukee psyykkistä eheytymistä. Hoito- ja kasvatustyö on meillä Lehtosarassa ohjaajien pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelyä erilaisten menetelmien avulla sekä ammatillista välittämistä ja turvallisten rajojen asettamista.

Voimavaroja vahvistaen. Hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa huomioidaan nuoren elämäntilanne ja elämän osa-alueet kokonaisvaltaisesti tukien ja vahvistaen nuoren omia voimavaroja sekä vahvuuksia. Työskentelyssä tavoitteita asetetaan nuoren sekä perheen omista lähtökohdista käsin. Nuorta kannustetaan ja tuetaan osalliseksi omiin asioihinsa. Ratkaisukeskeinen ja tulevaan suuntautuva ajattelutapa ohjaa työskentelyä.

Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillisuus. Lehtosara Lappeenrannan yksikössä korostuu erityisesti nuorisopsykiatrisen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen haasteisiin vastaaminen lastensuojelun laitostyössä. Työryhmässä on sekä sosiaalialan että terveydenhuollon vahvaa osaamista. Yksiköstä tehdään tiivistä yhteistyötä Eksoten lasten ja nuorten talon sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa hoidon jatkuvuuden takaamiseksi. Nuoren hoitosuunnitelmaa rakennetaan yhdessä nuoren koko verkoston kanssa.

Vahva perhetyö. Perheiden osallisuutta ja kasvatuskumppanuutta arvostetaan. Yksikössämme työskentelee oma perhetyöntekijä, joka vastaa vanhempien tapaamisesta ja yhteistyöstä koko nuoren sijoitusprosessin ajan, yhdessä omaohjaajan kanssa. Perhetyöntekijä hyödyntää omassa työssään muun muassa perheterapeuttisia lähestymistapoja sekä Silta-työskentelymenetelmää. Työskentelyssä pyritään saamaan käsitys nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanteesta, elämänhistoriasta, haasteista sekä vahvuuksista. Perhetyöskentelyllä on tavoitteena auttaa perhettä löytämään keinoja ja välineitä arjen haasteista selviytymiseen ja vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita sekä voimavaroja.

Arki meillä

Säännöllinen viikko-ohjelma. Lehtosarassa lasten ja nuorten arki rakentuu yksilöllisesti säännöllisen viikko- ja kuukausiohjelman pohjalle, joka luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta. Viikko-ohjelma rakentuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, suunnitelmallisista ja tavoitteellisista omaohjaajahetkistä- ja keskusteluista, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta.

Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminnot. Yhteisöllisyyttä tuetaan yksikössä muun muassa yhteisökokouksin, yhteisin koti-illoin ja yhteisten tekemisten muodossa. Yhteisössä harjoitellaan toisten huomioonottamista. Yksikön arkeen kuuluu myös erilaisia ryhmätoimintoja, joihin jokainen nuori osallistuu omien kiinnostuksen- ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Erilaisia ryhmiä ovat muun muassa kädentaidot- liikunta- ja itsenäistyvien ryhmät. Nuoren osallisuutta omiin asioihin vaikuttamiseen halutaan korostaa ja nuoria osallistetaan myös yhteisten toimintojen suunnitteluun ja toimintaan.

Toiminnallisuus. Toimintamme tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvät edellytykset nuorten kasvulle ja kehitykselle. Toiminnan ja tekemisen kautta ohjaaminen on yksi toimintamme kulmakivistä. Toiminnallisuutta arjessa korostetaan ja mahdollistetaan erilaisia retkiä ja yhteisiä tekemisiä aikuisten ja muiden nuorten kanssa. Ohjaajat hyödyntävät työskentelyssä omia vahvuuksiaan muun muassa liikunnan, musiikin ja kädentaitojen osa-alueilta.

Vahva perhetyö. Perheiden osallisuutta kasvatuskumppanuutta arvostetaan. Perhetyötä toteutetaan kaarimallin mukaisesti läpi koko sijoitusprosessin ajan. Yksikössämme työskentelee oma perhetyöntekijä, joka vastaa vanhempien tapaamisesta ja yhteistyöstä koko nuoren sijoitusprosessin ajan, yhdessä omaohjaajan kanssa. Perheitä tavataan sekä yksikössä, että heidän kotonaan perhetapaamisten ja perhepäivien muodossa. Perhetyöskentelyllä on tavoitteena auttaa perheitä löytämään keinoja ja välineitä arjen haasteista selviytymiseen ja vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita sekä voimavaroja.

Koulunkäynti

Peruskoulu. Käytössämme on Lappeenrannan alueen perus- ja erityisopetuksen luokat. Joustavia ja luovia ratkaisuja koulunkäynnin mahdollistamiseksi mietitään yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Teemme tiivistä yhteistyötä Saimaan koulun sairaalakoulun kanssa. Usein yksikköömme muuttava nuori aloittaa koulunkäyntinsä sairaalakoulusta käsin, jos vointi ei mahdollista koulunkäyntiä perus- tai erityisopetuksen luokilla.

Toisen asteen opinnot. Lappeenrannassa on hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen ammattiopistoissa tai lukioissa. Paikkakunnallamme on myös Luovi ammattikoulu ja erilaisia joustavia ratkaisuja työhön tutustumiselle ja kuntoutumiselle. Yhteistyötä teemme lisäksi EKSOTE:n työelämän osallisuutta tukevien palvelujen kanssa.

Tilat ja ympäristö

Lähellä, mutta omassa rauhassa. Yksikkömme sijaitsee lähellä Lappeenrannan keskustaa, mutta suojaisessa ja rauhaisassa paikassa luonnon keskellä. Sijaintimme mahdollistaa luonnossa liikkumisen esteettömästi ja isolla puutarhatontilla riittää tilaa pihapeleille ja puutarhanhoidolle.

Tilojen väljyyttä. Lehtosara Lappeenrannan kiinteistö on komea, kartanomainen jylhä rakennus. Toimitilat ovat väljät. Jokaisella nuorella on oma huone . Kodinomaisuuteen on haluttu panostaa raikkaalla sisustuksella yhteisissä oleskelutiloissa. Yhteiset oleskelutilat mahdollistavat ryhmätyöskentelyn ja yhteisölliset illanvietot. Yksikössä on myös toiminnalliset tilat mm. musiikin harrastamiseen ja askarteluun / käsitöiden tekemiseen.

Yksiö itsenäistymisharjoitteluun. Rakennuksen yhteydessä on erillinen yksiö omalla sisäänkäynnillä, joka mahdollistaa itsenäistymis- ja asumisharjoittelun. Yksiötä voidaan käyttää tarvittaessa myös perheiden yöpymiseen.

Harrastusmahdollisuudet

Paljon mahdollisuuksia. Lappeenrannassa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten omia vahvuuksia hyödynnetään harrastusten valinnassa ja muun vapaa-ajan vietossa. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle mielekästä tekemistä vapaa-aikaan koulun ja arjen velvollisuuksien vastapainoksi.

Yhdessä tehden. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta nuorille tarjotaan mahdollisuutta myös harrasteisiin ja erilaisiin lajikokeiluihin yhdessä ohjaajien ja yksikön muiden nuorien kanssa. Viikoittaiset koti-illat vietetään yhdessä, harjoitellaan sosiaalisia suhteita ryhmässä ja toteutetaan toiveita yhteisestä tekemisestä.

Henkilökunta

Yksikössä yhdistyy lastensuojelun ja psykiatrisen hoitotyön osaaminen. Hoito –ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen sosiaali– ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut työryhmä.
Henkilökunnalla on pitkä työkokemus lastensuojelun laitostyöstä ja vahva sitoutuminen jo useiden vuosien osalta työryhmään.

Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen koko sijoituksen aikana. Yksiköllä on valmius haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.