Myllykoto

Myllykoto on 14-paikkainen psykiatrista kuntoutusta nuorille tarjoava lastensuojen erityisyksikkö Kouvolan Voikkaalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Myllykodon toiminta on sosiaaliseen kuntoutukseen, niiden jatkohoitoon, lastensuojelulain mukaisten huostaanotettujen sijoituksiin tai avohuollon tukitoimenpiteisiin liittyvää. Toiminta on vahvasti psykiatrisen kuntoutuksen erityispiirteet huomioiva. Myllykodossa on kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta, lääkärin palvelut sekä tarvittaessa voidaan järjestää kotiopetusta. Myllykodon ryhmä- ja kuntoutuskodeissa molemmissa on 7 paikkaa ja niiden lisäksi on yksi (1) tukiasunto.

Toiminta-ajatus

Toiminnalla tähdätään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, elämän- ja arjenhallinnan taitojen kehittämiseen, sosiaalisen toimintakyvyn lisääntymiseen sekä tarvittaessa psyykkisen sairauden hallinnan lisääntymiseen ja/tai oireiden lievittymiseen. Jokaiselle räätälöidään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma.

Arki meillä

Arjen toiminnan perustana ovat nuoren kehitysvaiheen mukaiset, turvalliset vuorovaikutussuhteet sekä yhteisöllisyys. Jokaiselle suunnitellaan tarpeen mukainen kuntoutussuunnitelma, psykiatrinen hoitotyö, perhetyö, verkostotyöskentely sekä suunnitellaan kasvatuksen- ja koulutuksen tarpeisiin vastaaminen. Turvalliset rajat, kodinomaisuus ja toiminnallisuus luodaan yhdessä.

Koulunkäynti

Nuorta tuetaan ja kannustetaan suorittamaan peruskouluopintonsa mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksessa.

Jatkokoulutus mahdollisuuksiin tutustuminen ja hakeutuminen on suunnitelmallista ja se tähtää aikuisuuteen asti jatkuvaan elämän hallintaan. Tässä huomioidaan aina myös nuoren yksilölliset voimavarat ja tarpeet.

Jos nuori ei kokonaisvointinsa takia pysty opiskelemaan yleisopetuksessa ja/tai koulun vaihtaminen ei ole nuoren edun mukaista on Myllykodossa mahdollista opiskella osittain myös kotiopetuksessa. Nuorelle laaditaan tarvittaessa opiskelun alkaessa realistinen, voimavarat huomioon ottava henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOJKS). Ainekohtaisista kokeista/tenteistä vastaa aina nuoren oma koulu, ns. kantakoulu.

Tilat ja ympäristö

Yksiköt ja Tukiasunto sijaitsevat vierekkäin paritalo -tyyppisessä kiinteistössä.Tilaa on runsaat 1000 neliötä yhdessä kerroksessa, jotka ovat saneerattu tarkoitukseen sopiviksi. Yhteisiä tiloja on runsaasti sekä jokaiselle oma huone. Hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Harrastusmahdollisuudet

Myllykodossa toiminnan perustana on paitsi yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden myös toiminnallisuuden korostaminen. Nuorta tuetaan yhteisiin harrastuksiin ja sekä yhteisön sisäisiin aktiviteetteihin. Erilaisiin verkostoihin harrastusten kautta kiinnittyminen on osa sosiaalisten taitojen vahvistamista ja harjoittamista. Myllykodon läheisyydessä sijaitsee runsaasti liikuntapaikkoja. Oma kuntosali löytyy.

Henkilökunta

Henkilökunnan koulutus ja työkokemus on monipuolinen. Vahva ammatillinen koulutus ja työkokemus sosiaaliseen kuntoutukseen, lastensuojelutyöhön, nuorisopsykiatriseen hoitotyöhön, päihdehoitoon sekä perheiden kanssa työskentelyyn. Myllykodossa on erityisosaamista lastensijaishuollon yhteydessä tehtävään psykiatriseen tilanteen selvittelyyn, hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Nuorisopsykiatri konsultoi – yhteistyötä jo yli 10 vuotta.