Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Säikkä

Familar Säikkä on Porin Ulasoorissa sijaitseva lastensuojelun laitoshoidon erityisyksikkö alle 13-vuotiaille lapsille. Säikässä on yhteensä 14 asiakaspaikkaa kahdessa eri asuinyksikössä.

Pikku-Eemeli ulkokuva 1
p-e sisäkuvat-11
p-e sisäkuvat-1
p-e sisäkuvat-13
p-e sisäkuvat-7
p-e sisäkuvat-16
p-e sisäkuvat-12
p-e sisäkuvat-10
p-e sisäkuvat-6
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Säikässä on 14 asiakaspaikkaa kahdessa asuinyksikössä.  Joki asuinyksikkö keskittyy pienten, alle 13-vuotiaiden lasten arviointi- ja lyhytkuntoutustoimintaan ja Meri asuinyksikkö heidän pitkäaikaiseen sijaishuoltoonsa. Joki-asuinyksikkö pystyy vastaamaan sekä kiireelliseen sijaishuollon tarpeeseen että lapsen tilanteen mukaan pidempäänkin kuntoutukseen.

Säikän erityisosaamista on lasten- ja neuropsykiatrinen osaaminen, vaativa läheisyhteistyö ja äkillisiin kriiseihin vastaaminen.

Toiminta-ajatus

Kasvatus ja kuntoutus Säikässä pohjautuu välittäviin vuorovaikutussuhteisiin lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välillä, ennakoitavuuteen ja aikuisen tukemaan toiminnanohjaukseen. Toivon löytäminen elämää kannattelevaksi voimavaraksi on tärkeä osa lapsen ja perheen kanssa tehtävässä työskentelyssä. Työskentelyn viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä dialogisuus.

Asuinyksikkö Joki

Arviointi- ja lyhytkuntoutustyöskentelyyn erikoistunut asuinyksikkö Joki ottaa vastaan kiireellisesti, avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna sijoitettuja alle 13-vuotiaita lapsia. Tulosyinä voivat olla erilaiset lapsen hyvinvointia uhkaavat tilanteet, esim. lapsen vakava oireilu psyykkisesti tai käytöshäiriöin tai vaativat läheissuhteet. Yksikössä toteutettavia arvioinnin ja kuntoutuksen menetelmiä ovat esim. kiintymyssuhteen hoito, vuorovaikutuskuntoutus, tunnetaitojen harjoittelu ja perhearviointi. Pienten lasten kanssa työskenneltäessä perheen kanssa läheinen kasvatuskumppanuus korostuu.

Asuinyksikkö Meri

Asuinyksikköön voidaan sijoittaa tulovaiheessa alle 13-vuotiaita lapsia, joilla voi olla neuropsykiatrista oireilua/diagnoosi, kehitysviivästymä tai lievä kehitysvamma tai hänen läheissuhteidensa kanssa työskentely voi vaatia erityistä osaamista.

Arki meillä

Lapsen arki rakentuu henkilökohtaisen viikko- tai päiväohjelman mukaisesti ja koulunkäynti on tärkeä osa perusarkea. Pyrimme rakentamaan Säikän arjesta ennakoitavaa ja sujuvaa, lapsen tarpeet yksilöllisesti huomioivaa. Isona osana arkea ja lapsen kuntoutumista on toiminnallisuus, lapsen kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi.

Perhe on tärkeä osa lapsen arkea, lapsi on ennen kaikkea perheensä lapsi. Säikässä panostetaan hyvään yhteistyöhön perheiden kanssa. Onnistunut työskentely perheen kanssa on avain lapsen hyvään kuntoutumiseen. Toinen työskentelyn tärkeä painopistealue on omaohjaajatyö. Hyvän omaohjaajasuhteen rakentumiseksi tehdään työtä alusta alkaen.

Koulunkäynti

Säikässä toimii Porin kaupungin sivistystoimen alaisuudessa opetusryhmä, jossa lapsi voi suorittaa peruskoulua vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Tarvittaessa lapselle voidaan suunnitella hyvin yksilöllinen tapa suorittaa peruskoulun oppimäärä. Koulunkäynti on mahdollista myös muissa Porin kouluissa.

Säikkään sijoitettava lapsi tarvitsee useimmiten erityistä tukea koulunkäyntiinsä ja peruskoulun suorittamiseen, koulunkäynnin suuret vaikeudet voivatkin olla yksi sijoituksen peruste. Koulun henkilöstö ja ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä ja näin varmistetaan se, että lapsi käy koulua, etenee opinnoissaan, tarvittava tuki järjestyy ja lapsi saa aikanaan peruskoulun päättötodistuksen.

Porin alueella on erittäin hyvät toisen asteen jatko-opintomahdollisuudet.

Tilat ja ympäristö

Säikkä sijaitsee Porin Ulasoorissa, noin kuuden kilometrin päässä keskustasta, kauniin satakuntalaisen maiseman keskellä. Säikän tilat ovat viihtyisät ja kodikkaat, monipuolista toimintatilaa on runsaasti kahdessa eri rakennuksessa ja piha-alue on iso. Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustukseen hänen on mahdollista vaikuttaa.

Kulkuyhteydet Säikkään ovat hyvät, etäisyydet esim. Helsinki 249 km, Tampere 117 km, Turku 143 km, Seinäjoki 175 km.

Harrastusmahdollisuudet

Koemme tärkeäksi lapsen harrastamisen tukemisen hänen mielenkiinnon kohteidensa ja tarpeidensa mukaan. Porin alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet ja järjestämme myös oman henkilöstön voimin runsaasti erilaista toimintaa. Yksikön läheisyydessä on erinomaiset ulkoilumaastot ja ulkoilu sekä retkeily ovatkin tärkeässä roolissa Säikän vapaa-ajanvieton aktiviteetteina.

Henkilökunta

Säikän ohjaajat ovat vastuullisia ja kokeneita kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisia, joilta edellytämme muodollisen pätevyyden ohella vahvaa, vanhemmuuden kaltaista halua suojella ja hoitaa lasta sekä sitoutua häneen. Säikkä toimii erityisen laitoshoidon tuottajana, joten henkilömitoitus on lastensuojelulain mukaista henkilöstömitoitusta korkeampi ollen puitesopimuksissa luvattu 1.3 työntekijää lasta kohden. Vakinaisesta henkilökunnasta vähintään 50 % on AMK- tai opistotason tutkinnon suorittaneita.

Ohjaajille tarjotaan täydennyskoulutusta lasten ja alan tarpeiden mukaisesti sekä pitkinä erikoisammattitutkintoina että lyhyempinä koulutuskokonaisuuksina. Tavoitteena on, että työntekijät voivat työsuhteensa aikana oppia ja kasvaa ammattilaisina kohti omaa parasta potentiaaliaan ja sitä kautta lapset saavat Säikässä asuessaan parasta mahdollista hoivaa ja kuntoutusta.