Avopalvelut Kokkola

Kokkolan avopalveluissa tarjotaan erilaisia palvelumuotoja sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Palvelumme ovat sisällöltään ja intensiteetiltään monipuolisia tukitoimia, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

kuva 1 P-Pohjanmaa-3-23-748-351-1547727650
kuva 2 P-Pohjanmaa-0-1-751-352-1547727705
jalkapallo_JPG-0-121-751-349-1547727737
PlayPause
previous arrow
next arrow

Avohuollon palvelumme kattavat erilaisia tukivaihtoehtoja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Avopalvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään. Vastaamme asiakkaan tuentarpeisiin monilla elämän osa-alueilla. Tavoitteena voi olla sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen. Työskentelymme toteutuu voimavara- ja ratkaisukeskeisellä terapeuttisella työotteella.

Suunnittelemme tukipalvelut aina asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja toimimme perhelähtöisesti. Tuki on aina tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, hänen verkostonsa ja vastuutyöntekijänsä kanssa.

Työ toteutetaan joko omaohjaaja- tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Jokaiseen asiakkuuteen on kuitenkin nimettynä vähintään kaksi työntekijää, jotta työskentely ei katkea yllättävien tilanteiden vuoksi tai lomien ajaksi. Tavoitteiden toteutumista tukevat osaltaan palvelupäällikkö ja moniammatillinen tiimi. Palvelupäällikkö on taustatukena kaikissa asiakkuuksissa sekä asiakkaille, heidän vastuutyöntekijöilleen että Familarin työntekijöille.

Työmme on hyvin joustavaa ja elämänmakuista. Kuljemme asiakkaan rinnalla arjessa aamusta iltaan sen mukaan mikä hänen tarpeensa on. Tiimimme on moniammatillinen ja kaikilla tiimin jäsenillä on ammattikorkeakoulututkinto (Sosionomi AMK). Kokkolan toimipisteemme on perustettu kesällä 2020 ja tiimin henkilöstömäärää ja monipuolista koulutusosaamista vahvistetaan syksyn edetessä.

Käytämme raportoinnissa Nappula asiakastietojärjestelmää. Jokainen tapaaminen kirjataan ja raportoidaan osallistavasti tapaamisen aikana tai heti sen jälkeen. Tapaamisen aikana mahdollisesti syntynyt huoli tuodaan välittömästi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tietoon.

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö (SHL) ja tehostettu perhetyö (LS) on räätälöityä, asiakasta psykososiaalisesti tukevaa, suunniteltua ja tavoitteellista työskentelyä, jota ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu erityisesti perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys, ja se on suurin ja vahvin osa meidän erityisosaamistamme. Työntekijöidemme keskuudesta löytyy paljon osaamista sosiaalialan eri osa-alueilta ja pystymme vastaamaan laajasti erilaisiin haastaviin asiakasperhetilanteisiin. Työryhmästä löytyy osaamista sekä pikkulapsityöhön että nuorisoikäisten kanssa toimimiseen.

Ammatillinen tukihenkilötyö (alle 18-vuotiaat asiakkaat)

Ammatillisessa tukihenkilötyöskentelyssä ohjaajan ja asiakkaan välinen työskentely on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa, kokonaisvaltaista ja joustavaa. Tukihenkilötyön tavoitteena on lapsen tai nuoren toimintakyvyn ja arjenhallinnan tukeminen ikätasoisesti sekä verkoston mahdollisuuksien kartoitus ja hyödyntäminen. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa ja harrastuksissa. Lasta tai nuorta aktivoidaan toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella turvallisen aikuisen tukemana työskentelyn tavoitteet huomioiden.

Jälkihuoltotyö (18-25-vuotiaat nuoret)

Jälkihuollon tavoitteena on vahvistaa tavoitteiden toteutumista sijoituksen jälkeen, nuoren roolin ja oman paikan löytyminen yhteiskunnassa sekä tukea nuoren itsenäistyvää elämää. Palvelussa etsitään nuorta tukevia luonnollisia verkostoja sekä luodaan kuva ehjästä tulevaisuudesta. Vahvistetaan asiakkaan ja hänen verkostonsa omia voimavaroja nuoren tukemiseksi. Yksilöllinen toteutus huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Työskentelyllä edistetään asiakkaan koulutuksessa tai työelämässä selviytymistä. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössään kuten kotona, koulussa, harrastuksissa ja työpaikalla tai esim. päivätoimintakeskuksessa. Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja se pohjautuu asiakassuunnitelmaan.

Tuettu asuminen

Familarin tuettu asuminen on asiakkaan arkea tukeva kokonaisvaltainen palvelu. Palvelu on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaan tarpeita ja voimavaroja ajatellen. Tausta-ajatuksena on kuntouttava toiminta, jonka tavoite on tukea asiakasta itsenäiseen asumiseen ja omien voimavarojen löytämiseen. Palveluita tarjotaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, neuropsykiatrista valmennusta kaipaaville aikuisille, nuorille aikuisille (18-25v) ja lapsiperheille. Tuetussa asumisessa on mahdollisuus muuttaa Familarin jälleenvuokraamaan asuntoon ja asuminen on aina sidottuna Familarin tarjoamaan tukeen.

Valvotut ja tuetut tapaamiset/vaihdot

Valvottu ja tuettu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja vanhemman turvallisen tapaamisen valvotuissa ja lapselle sopivassa ympäristössä. Tapaamisten järjestäminen perustuu vanhempien tekemään, sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään valvonnan sisältö. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Valvottujen ja tuettujen tapaamisten tarkoituksena on mahdollistaa vanhemman ja lapsen turvallinen yhteydenpito. Tapaamiset ja niiden yksityiskohdat suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakasperheen sekä vastuutyöntekijän kanssa.

Valvottu vaihto mahdollistaa lapsen siirtymisen vanhemman luota toiselle turvallisen aikuisen tukemana ja ristiriidattomalla tavalla.

Perhearviointi

Perhearviointi on ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttamaa kattavaa perheen kokonaistilanteen, vanhemmuuden sekä tuen tarpeen arviointia. Perhearviointi toteutetaan perheen omassa arkiympäristössä keskittyen asioiden tarkasteluun erityisesti lapsen tai lasten näkökulmasta. Arviointi tapahtuu ammatillisena työparityöskentelynä. Arviointijakson päätteeksi tilaaja saa kirjallisen arviointilausunnon perheen kokonaistilanteesta ja olosuhteista, voimavaroista ja vahvuuksista ja nuoren kasvu- ja kehitysedellytyksistä nykytilanteessa, perustellun arvion muutostarpeista sekä suosituksen jatkopalveluista keskeisine tavoitteineen ja keinoineen