Avopalvelut Pirkanmaa

Lastensuojelun avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään erilaisia palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

Pirkanmaa
Pirkanmaa2
Pirkanmaa7
Pirkanmaa5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Avohuollon palvelumme kattavat monipuolisesti tukivaihtoehtoja sekä lapsiperheille että aikuispuolen asiakkaille.

Avopalveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään. Tavoitteena voi olla sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tuki on yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Työn vaikuttavuutta pyritään mittaamaan säännöllisesti ja sitä kautta varmistumaan siitä, että tuki kohdentuu oikein ja oikeanlaisena.

Tavoitteet, suunnitelmat ja arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Työ toteutetaan joko omaohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Työn suunnittelussa ja arvioinnissa tukee moniammatillinen työryhmä.

Ammatillinen tukihenkilötyö (alle 18-vuotiaat asiakkaat)

Tukihenkilötyön tavoitteena on lapsen tai nuoren toimintakyvyn ja arjenhallinnan tukeminen ikätasoisesti sekä verkoston mahdollisuuksien kartoitus ja hyödyntäminen. Yksilöllinen toteutus huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa ja harrastuksissa. Lasta tai nuorta aktivoidaan toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella turvallisen aikuisen tukemana.

Aikuisten ammatillinen tukihenkilötyö

Aikuisten ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu yli 18 -vuotiaille aikuisille, jotka kaipaavat elämäänsä luotettavaa ihmistä arjen ja elämänhallinnan tueksi. Aikuisten ammatillinen tukihenkilötyö on asiakaslähtöistä ihmissuhdetyötä, joka on tarkoitettu aikuisille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi mielenterveysongelmien, syrjäytymisen tai neuropsykiatristen haasteiden kanssa. Työskentelyyn kuuluu tiiviisti asiakkaan arjessa rinnalla kulkeminen, kuuntelu, voimavarojen löytäminen ja asumisen turvaaminen, esimerkiksi tukiasioiden hoitaminen yhdessä ja asunnon siisteyden ylläpitämisen tukeminen. Asiakasta aktivoidaan tarpeen mukaan myös toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella.

Jälkihuoltotyö (lastensuojelun jälkihuoltotyö)

Jälkihuollon tavoitteena on vahvistaa tavoitteiden toteutumista sijoituksen jälkeen, auttaa nuorta löytämään roolinsa ja oman paikansa yhteiskunnassa sekä tukea nuoren itsenäistyvää elämää. Palvelussa etsitään nuorta tukevia luonnollisia verkostoja, luodaan kuva ehjästä tulevaisuudesta ja vahvistetaan asiakkaan ja hänen verkostonsa omia voimavaroja nuoren tukemiseksi. Yksilöllinen toteutus huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Työskentelyllä edistetään asiakkaan koulutuksessa tai työelämässä selviytymistä. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa, harrastuksissa ja työpaikalla tai esim. päivätoimintakeskuksessa. Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja se pohjautuu asiakassuunnitelmaan

Neuropsykiatrinen valmennus yksilö- ja perhevalmennuksena

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHA/ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Valmennus on yksilöohjausta, joka tapahtuu asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on räätälöityä, asiakasta psykososiaalisesti tukevaa, suunniteltua ja tavoitteellista työskentelyä, jota ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu erityisesti perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys, ja se on suurin ja vahvin osa meidän erityisosaamistamme. Lisäksi työntekijöidemme keskuudesta löytyy mittavaa osaamista sosiaalialan eri osa-alueilta. Pystymme vastaamaan laajasti haastaviin asiakasperhetilanteisiin. Työryhmästä löytyy osaamista sekä pikkulapsityöhön että nuorisoikäisten kanssa toimimiseen.

Asumispalvelut

Familar Pirkanmaan avopalvelut tuottaa kahta erilaista asumisenpalvelua; nuorten aikuisten tukiasumista ja Tampereen kaupungin tuettua asumista. Nuorten aikuisten tukiasumisen on kokonaisvaltainen ja joustava palvelumuoto, jossa nuoret asuvat Familarin vuokraamissa tukiasunnoissa. Tampereen kaupungin tuetun asumisen palvelua tarjotaan taas asiakkaiden omiin koteihin, tavoitteena turvata asiakkaan asuminen. Lisää asumisen palveluista voit lukea asumispalveluiden sivulta.

Ryhmätoiminta

Hyödynnämme ryhmätoimintaa monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Avopalveluissa pyörii esimerkiksi ryhmämuotoista toimintaa itsenäistymisen tukemiseksi, toiminnallisuuden kasvattamiseksi, eläinavusteisuuden hyödyntämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Järjestämme myös yksittäisiä teemailtoja eri aihekokonaisuuksien ympärille.

Ryhmätoiminnassa korostuu ennen kaikkea jatkuva arviointi asiakkaan kokonaiskuntoutuksen edistymisestä ja siitä, hyötyykö asiakas ryhmämuotoisesta toiminnasta.

Käytössä olevat menetelmät:

 • Toiminnalliset menetelmät
 • Eläinavusteinen kuntoutus
 • Vanhemmuuden roolikartta
 • Pelit, kortit
 • Perheterapia
 • Mallintaminen
 • TLP ja Lapset puheeksi
 • Verkostotyöskentely
 • Verkostokartta
 • Vanhemman omahavainnointi arjessa-vihko
 • Valokuvatyöskentely
 • Itsenäistyvien nuorten verkkovalmennus