Avopalvelut Pohjois-Savo

Avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään useita palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

jalkapallo_JPG-0-104-750-315-1505393683
hevoskarryt-kanala-mr81124jpg-0-99-751-315-1505807661
Tytto lukee -1210x423-0-0-0-0-1505807590
katse tulevaisuuteen_JPG-0-28-746-315-1506325944
shutterstock_225450112_JPG-0-82-751-316-1505807805
PlayPause
previous arrow
next arrow

Avopalveluiden tarkoituksena on edistää tuen tarpeessa olevien asiakkaiden vuorovaikutusta, toimintakykyä, psyykkistä kuntoutumista ja hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössä.

Tavoitteet, suunnitelma ja arviointi tehdään verkostoyhteistyössä asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden. Asiakaskohtainen työpari suunnittelee, toteuttaa sekä arvioi työskentelyä, ja lisäksi koko työryhmä arvioi säännöllisesti tiimissä asiakastyön etenemistä.

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus

Palvelu on aikuisille kuopiolaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat yksilövalmennusta sosiaalisen toimintakykynsä edistämiseksi, arjessa pärjäämisen tueksi ja oman tukiverkoston rakentamiseksi. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Kuopion kaupungin sosiaalipalvelujen kautta. Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaalle yksilöllistä tukea ja valmennusta arjen toimintakyvyn kuntoutumiseen, omien voimavarojen löytymiseen, arjen sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen sekä sosiaalisten verkostojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteena on asiakkaan vahvistunut toimintakyky sekä lisääntynyt hyvinvointi ja osallisuus. Yksilövalmentaja toimii ratkaisukeskeisesti, sekä joustavalla aikataululla. Tarpeen mukaan työskentelyssä huomioidaan asiakkaan koko perhe. Mahdollisuus osallistua myös vertaisryhmätoimintaan.

Käytössä ovat Familarin avopalveluiden moniammatillinen työryhmä ja menetelmät:

* psykologi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalipsykologi, kuntoutus- ja perheohjaajat, kognitiivisen psykoterapian-, ratkaisukeskeisen psykoterapian- ja lyhytpsykoterapian terapeutit

* neuropsykiatrinen valmennus, psyykkisen oireilun kuntouttaminen

* kiintymyssuhteen vuorovaikutustyöskentely

* päihdetyö, kriisityö

* NLP –mielen hallinnan harjoittelua

* sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Valmennusjakson aikana rakennetaan asiakkaan osallisuutta tukeva jatkosuunnitelma.

Psyykkinen avokuntoutus

Tavoitteena on kuntoutuminen arjen tilanteissa

  • Oireiden taustalla olevien psyykkisten prosessien tunnistaminen
  • Muutostyöskentelyä ja taitovalmennusta
  • Tarpeen mukaan arjen ohjausta, sisältäen kognitiiviset, ratkaisukeskeiset ja kiintymyssuhdetyöskentelyn menetelmät

Neuropsykiatrinen valmennus yksilö- ja perhevalmennuksena

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHA/ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Valmennus on yksilöohjausta, joka tapahtuu asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa.

Kuntoutuspsykoterapia

Kognitiivista yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille KELAn kuntoutuspsykoterapiana tai omakustanteisesti. Psykoteraputtina toimii Valviran ja Kelan hyväksymänä kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti, laillistettu psykologi. Terapiatapaamisia voidaan järjestää myös asiakkaan arkiympäristössä.

Avoperhekuntoutus

Koko perheelle tarkoitetun palvelun tavoitteena on toimivaksi perheeksi kasvaminen. Yhdessä perheen kanssa luodaan tukeva perusturvallisuus, mahdollistetaan perheen sisäinen tunteiden ilmaisu ja tuetaan ristiriitojen ratkaisukykyä. Perheessä etsitään vastuullista vanhemmuutta, selkiytetään perheen sisäisiä rooleja ja etsitään verkostoista tukevia voimavaroj Tukea annetaan mm vanhemman psyykkisen toimintakyvyn paranemiseen, jaetun vanhemmuuden kuntoutumiseen ja arjen hallintaan. Työskentelyssä haetaan keinoja vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen vuorovaikutuksen toimivuuteen.

Perhearviointi

Perhearviointi on kotona toteutettava arviointityöskentelyä sisältävä jakso, jossa tuotetaan kirjalliset arviot:

  • Vanhempien psyykkisestä tilasta
  • Vanhemmuudesta
  • Lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen vuorovaikutuksen tilasta

Perhearviointijakso on mahdollista myös laitosyksikössä.

Perheohjaus

Tilanteisiin, joissa perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä. Yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia. Työskentelymenetelmät valitaan yhdessä perheen kanssa. Yhteistyössä perheen kanssa tavoitellaan tukevaa perusturvallisuutta, mahdollistetaan perheen sisäinen tunteiden ilmaisu, autetaan ristiriitojen ratkaisukykyä sekä selkiytetään perheen sisäisiä rooleja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ikätasoisen kehityksen tueksi tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Luodaan turvallisen aikuisen malli ja luotettava suhde kodin ulkopuolisen aikuisen kanssa. Lapsi tai nuori aktivoidaan kodin ulkopuoliseen toimintaan ohjatusti ammatillisen tukihenkilön avulla. Työskentelyssä huomioidaan vanhemmat ja muut perheenjäsenet.

Ryhmätoiminta

Järjestämme erilaisia kuntouttavia ryhmiä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja vanhemmille.
Ryhmissä on vahvasti mukana vertaistuki, toiminnallisuus, sekä menetelminä ratkaisukeskeisen, kiintymissuhdetyöskentelyn ja kognitiivisen kuntoutuksen keinot.
Erityisiin koulunkäynnin haasteisiin, peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, tarjoamme Koulunkäyntiryhmän.

Alkavia ryhmiä voi tiedustella: palvelupäällikkö Hanna Löytämäki, p. 044 7845376.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta yksilö- ja ryhmätoimintana

Hevostoiminta on lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista sekä syntyneiden vaurioiden kuntouttamista hevosen kanssa tapahtuvan toiminnan avulla. Yhteistyö ja vuorovaikutus hevosen kanssa voi auttaa ihmistä tunnistamaan omia ja toisten tunteita, ratkomaan haastavia vuorovaikutustilanteita, käyttäytymään empaattisemmin sekä parantamaan tunneilmaisuaan.