Avopalvelut Uusimaa

Uudenmaan avopalveluissa tarjotaan erilaisia palvelumuotoja sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Palvelumme ovat sisällöltään ja intensiteetiltään monipuolisia tukitoimia, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

Uusimaa avo 2-76-172-755-316-1542105610
Uusimaa avo 3-0-128-751-315-1542105300
Uusimaa avo 1-0-88-751-317-1542105648
Avo uusimaa-27-153-751-352-1543927773
PlayPause
previous arrow
next arrow

Avohuollon palvelumme kattavat erilaisia tukivaihtoehtoja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Avopalvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään. Vastaamme asiakkaan tuentarpeisiin monilla elämän osa-alueilla. Tavoitteena voi olla sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen. Työskentelymme toteutuu voimavara- ja ratkaisukeskeisellä terapeuttisella työotteella.

Suunnittelemme tukipalvelut aina asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja toimimme perhelähtöisesti. Tuki on aina tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, hänen verkostonsa ja vastuutyöntekijänsä kanssa.

Työ toteutetaan joko omaohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Jokaiseen asiakkuuteen on kuitenkin nimettynä vähintään kaksi työntekijää, jotta työskentely ei katkea yllättävien tilanteiden vuoksi tai lomien ajaksi. Tavoitteiden toteutumista tukevat osaltaan palvelupäälliköt, palveluvastaava sekä moniammatillinen tiimi. Palvelupäälliköt sekä palveluvastaava ovat taustatukena kaikissa asiakkuuksissa sekä asiakkaille, heidän vastuutyöntekijöilleen että Familarin työntekijöille.

Työmme on hyvin joustavaa ja elämänmakuista. Kuljemme asiakkaan rinnalla eri ympäristöissä ja arjessa aamusta iltaan sen mukaan mikä hänen tarpeensa on. Tiimimme on moniammatillinen ja kaikilla tiimin jäsenillä on ammattikorkeakoulututkinto. Tiimi koostuu sosionomeista (AMK / YAMK), toimintaterapeutista sekä psykoterapeuteista. Lisäksi joukostamme löytyy neuropsykiatrisia valmentajia, lyhytterapeutti sekä muita lisäkoulutuksen käyneitä alan ammattilaisia. Työntekijämme ovat motivoituneita kehittämään itseään ja tälläkin hetkellä tiimissä opiskellaan esim. psykoterapiaopintoja sekä YAMK-koulutusta. Työskentelykielinä ovat suomi, englanti, ruotsi, saksa sekä ranska.

Kokeneessa tiimissä on erityisosaamista monilta eri osa-alueilta, kuten trauma- ja kriisityö, vakauttava työ, väkivaltatyö, seksuaalisen kaltoinkohtelun ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden erityiskysymysten tunteminen, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisuus, päihdetyö, rikosseuraamusala sekä neuropsykiatrinen osaaminen. Neuropsykiatrinen yksilö- ja perhevalmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHD/ ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Meidän on mahdollista toteuttaa neuropsykiatrista lähestymistapaa kaikissa palveluissamme.

Käytämme käyntikohtaisessa raportoinnissa Nappula asiakastietojärjestelmää. Jokainen tapaaminen kirjataan ja raportoidaan osallistavasti tapaamisen aikana tai heti sen jälkeen. Tapaamisen aikana mahdollisesti syntynyt huoli tuodaan välittömästi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tietoon.

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö (SHL) ja tehostettu perhetyö (LS) on räätälöityä, asiakasta psykososiaalisesti tukevaa, suunniteltua ja tavoitteellista työskentelyä, jota ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu erityisesti perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys, ja se on suurin ja vahvin osa meidän erityisosaamistamme. Työntekijöidemme keskuudesta löytyy mittavaa osaamista sosiaalialan eri osa-alueilta ja pystymme vastaamaan laajasti erilaisiin haastaviin asiakasperhetilanteisiin. Työryhmästä löytyy osaamista sekä pikkulapsityöhön että nuorisoikäisten kanssa toimimiseen. Käytössämme on erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi toiminnallisuus eri muodoissa, neuropsykiatrinen työote sekä erilaiset pelit ja kortit.

Ammatillinen tukihenkilötyö (alle 18-vuotiaat asiakkaat)

Ammatillisessa tukihenkilötyöskentelyssä ohjaajan ja asiakkaan välinen työskentely on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa, kokonaisvaltaista ja joustavaa. Tukihenkilötyön tavoitteena on lapsen tai nuoren toimintakyvyn ja arjenhallinnan tukeminen ikätasoisesti sekä verkoston mahdollisuuksien kartoitus ja hyödyntäminen. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa ja harrastuksissa. Lasta tai nuorta aktivoidaan toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella turvallisen aikuisen tukemana työskentelyn tavoitteet huomioiden.

Jälkihuoltotyö

Jälkihuollon tavoitteena on vahvistaa tavoitteiden toteutumista sijoituksen jälkeen, nuoren roolin ja oman paikan löytyminen yhteiskunnassa sekä tukea nuoren itsenäistyvää elämää. Palvelussa etsitään nuorta tukevia luonnollisia verkostoja sekä luodaan kuva ehjästä tulevaisuudesta. Vahvistetaan asiakkaan ja hänen verkostonsa omia voimavaroja nuoren tukemiseksi. Yksilöllinen toteutus huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen. Työskentelyllä edistetään asiakkaan koulutuksessa tai työelämässä selviytymistä. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössään kuten kotona, koulussa, harrastuksissa ja työpaikalla tai esim. päivätoimintakeskuksessa. Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja se pohjautuu asiakassuunnitelmaan.

Tuettu asuminen

Familarin tuettu asuminen on asiakkaan arkea tukeva kokonaisvaltainen palvelu. Palvelu on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaan tarpeita ja voimavaroja ajatellen. Tausta-ajatuksena on kuntouttava toiminta, jonka tavoite on tukea asiakasta itsenäiseen asumiseen ja omien voimavarojen löytämiseen. Palveluita tarjotaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, neuropsykiatrista valmennusta kaipaaville aikuisille, nuorille aikuisille (18-21v) ja lapsiperheille. Tuetussa asumisessa on mahdollisuus muuttaa Familarin jälleenvuokraamaan asuntoon ja asuminen on aina sidottuna Familarin tarjoamaan tukeen.

Neuropsyatrinen valmennus yksilö- ja perhevalmennuksena

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHA/ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Valmennus on yksilöohjausta, joka tapahtuu asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa.

Kotiin vietävä perhekuntoutus

Kotiin vietävä perhekuntoutus on laaja-alaista, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tukemista. Tärkeinä osa-alueina ovat perheen arki, perheen sopeutuvuus, vanhemmuus ja roolit, perheen kommunikaatio ja tunneilmaisu sekä perheenjäsenten väliset suhteet. Dialogisuuden ja havainnoinnin lisäksi käytössä on erilaisia menetelmiä.

Valvotut ja tuetut tapaamiset/vaihdot

Valvottu ja tuettu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja vanhemman turvallisen tapaamisen valvotuissa ja lapselle sopivassa ympäristössä. Tapaamisten järjestäminen perustuu vanhempien tekemään, sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään valvonnan sisältö. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Valvottujen ja tuettujen tapaamisten tarkoituksena on mahdollistaa vanhemman ja lapsen turvallinen yhteydenpito. Tapaamiset ja niiden yksityiskohdat suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakasperheen sekä vastuutyöntekijän kanssa.

Valvottu vaihto mahdollistaa lapsen siirtymisen vanhemman luota toiselle turvallisen aikuisen tukemana ja ristiriidattomalla tavalla.

Perhearviointi

Perhearviointi on ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttamaa kattavaa perheen kokonaistilanteen, vanhemmuuden sekä tuen tarpeen arviointia. Perhearviointi toteutetaan perheen omassa arkiympäristössä keskittyen asioiden tarkasteluun erityisesti lapsen tai lasten näkökulmasta. Arviointi tapahtuu ammatillisena työparityöskentelynä. Arviointijakson päätteeksi tilaaja saa kirjallisen arviointilausunnon perheen kokonaistilanteesta ja olosuhteista, voimavaroista ja vahvuuksista ja nuoren kasvu- ja kehitysedellytyksistä nykytilanteessa, perustellun arvion muutostarpeista sekä suosituksen jatkopalveluista keskeisine tavoitteineen ja keinoineen.

Ryhmätoiminta

Hyödynnämme ryhmätoimintaa monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Avopalveluissa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa muun muassa toiminnallisuuden kasvattamiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Järjestämme myös yksittäisiä teemailtoja eri aihekokonaisuuksien ympärille. Ryhmätoiminnassa korostuu ennen kaikkea jatkuva arviointi asiakkaan kokonaiskuntoutuksen edistymisestä ja siitä, hyötyykö asiakas ryhmämuotoisesta toiminnasta.

Uudenmaan jälkihuolto- ja asumispalveluista sekä nuorten asumispalveluyksiköistä löydät lisätietoa täältä.