Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Jussin kodit

Jussin Kodit on Haukiputaalla sijaitseva erityisyksikkö nuorille, joka tarjoaa sijaishuollon palveluja haastavissa ja kriisitilanteissa oleville lastensuojelun asiakkaille.

P6300269
P6300257
P6300275
intensiivi_dream
huoneiden_ovet1
perus_keittio
perus_olo
erityis_keittio2
erityis_olo21
erityis_olo22
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Jussin kodit on Haukiputaalla sijaitseva lastensuojelun erityisyksikkö 13-17 -vuotiaille. Jussin kodit on profiloitunut työskentelemään käytöshäiriöisten, aggressiivisesti käyttäytyvien ja psyykkisesti oireilevien nuorten kanssa. Yksikön toiminta-ajatus pohjautuu aikuisjohtoiseen, strukturoituun arkeen, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä normaaliin arkeen. Nuoret ja heidän perheensä kohdataan aidosti, yksilöllisesti ja avoimesti.

Toiminta-ajatus

Jussin kodit tarjoaa aikuisjohtoisen, strukturoidun arjen, jossa nuoren on helppo pysähtyä. Jussin kotien toiminta perustuu selkeään päivärytmiin, jolla huolehditaan nuoren säännöllisestä vuorokausirytmistä ja jaksamisesta. Säännöllisyys luo turvallisuutta nuorelle sekä opettaa ottamaan vastuuta. Henkilökunta on ympärivuorokautisesti läsnä tukemassa ja ohjaamassa nuorta.

Yksikössä viedään kasvatukselliset tilanteet säännönmukaisesti loppuun asti siten, että nuorelle tarjoutuu pitkällä aikajänteellä mahdollisuus muutokseen. Nuorta ohjataan ja opastetaan pysähtymään omien asioiden äärelle ja häntä tuetaan arjen elämän taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä.

Jokaisella nuorella on omaohjaaja. Nuoren kuntoutuminen perustuu pitkälle suunnitelmalliseen omaohjaajatyöskentelyyn, jota ohjaa nuorelle tehty hoito- ja kasvatussuunnitelma. Hoito- ja kasvatussuunnitelman toteutumista tukemaan nuorelle tehdään joka viikko yksilöllinen viikkosuunnitelma, joka vastaa nuoren yksilöllisiä tarpeita ja tukee kuntoutumista. Omaohjaaja käy viikoittain nuoren kanssa keskusteluja sekä pitää yhteyttä nuoren läheisiin. Omaohjaajan tukena toimii viikoittain kokoontuva moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat, vastaava ohjaaja, erityisopettaja sekä tarvittaessa psykologi ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Jussin kotien asiakasprofiilin tuomiin haasteisiin on yksikön toiminnan isoksi osaksi noussut ART-menetelmä. Aggression Replacement Training® (ART) on menetelmä, jota on tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa ja nyt myöhemmin Euroopassa. ART on kognitiivis-behavioristinen nuorille suunnattu harjoitteluohjelma. Menetelmän avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti, kuten aggressiivisesti tai vetäytyvästi, käyttäytyville nuorille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen.

ART-ohjelmaan on valittu yksittäiset interventiot, jotka teoreettisesta näkökulmasta katsoen kohdistuvat parhaiten kolmeen keskeiseen puutteeseen. Ohjelma rakentuu siis kolmesta eri osasta, jotka täydentävät toisiaan. Näitä kolmea osaa harjoitellaan ryhmätapaamisilla sekä kotitehtävien avulla. Osa-alueet ovat: sosiaaliset taidot, vihanhallinta ja moraalinen päättely. Näiden kolmen intervention tarkoituksellinen yhdistäminen antaa luotettavampia ja pitkäaikaisempia positiivisia tuloksia aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämisessä kuin mikään niistä yksin käytettynä.

Arki meillä

Jussin kotien kasvatustyö on yksilöllistä, tasa-arvoista, yhteisöllistä sekä asiakaslähtöistä. Nuorta ohjataan osalliseksi yhteiskuntaan arjenhallinnan ja vastuullisen käyttäytymiseen. Selkeä arjen struktuuri luo turvallisuutta ja pysyvyyttä nuorelle. Nuori käy peruskoulua tai opiskelee ammatillisissa oppilaitoksissa. Tarvittaessa nuorelle järjestetään yksilöllinen arjen toiminta. Nuorta ohjataan vastuulliseen arjen hallintaan yhteisöllisten, kodinhoidollisten vastuiden kautta.

Perheitä tuetaan perhetyön menetelmin. Käytössä olevat perhetyönmenetelmät ovat muun muassa Lapset puheeksi -keskustelut ja neuvonpidot sekä perheinterventio. Perheisiin ollaan viikoittain yhteydessä. Nuoren lähtiessä ensimmäiselle kotijaksolle, pyritään yksiköstä tekemään kotikäynti. Vanhempia kannustetaan vierailemaan nuoren luona yksikössä. Nuorten ohjauksesta ja turvallisuudesta vastaa yksikön riittävä ja koulutettu henkilökunta.

Koulunkäynti

Yksikössä toimii Oulun kaupungin sivistystoimen alainen peruskoulun pienopetusryhmä, jossa työskentelee oma erityisopettaja ja koulunkäynninohjaajia. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa nuorten asiakassuunnitelmapalavereihin sekä kirjoittaa koulunkäyntiin liittyvät lausunnot. Opettaja on säännöllisesti vanhempiin yhteydessä ja vanhemmat voivat olla suoraan opettajaan yhteydessä nuoren koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Jussin kotien läheisyydessä on Haukiputaan ammattikoulu sekä lukio. Oulun läheisyys tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden ammatillisiin koulupaikkoihin, jotka ovat lyhyen bussimatkan päässä. Haukiputaalla on useita eri pajavaihtoehtoja, mikäli nuorella ei ole koulupaikkaa.

Tilat ja ympäristö

Jussin kodit sijaitsee Haukiputaan Asemakylän omakotitaloalueella. Yksikköön kuuluu kolme erillistä rakennusta sekä koulutilat. 

Harrastusmahdollisuudet

Jussin kotien nuoret käyttävät yksikön omien harrastusmahdollisuuksien ohella myös Haukiputaalla ja Oulussa olevia harrastus- ja vapaa-ajan palveluita. Nuoria tuetaan harrastuksen etsimisessä. Tavoitteena on nuoren motivoituminen oman harrastuksen äärelle. Nuorta ohjataan harrastuksissa omatoimisuuteen, pitkäjännitteisyyteen ja tavoitteellisuuteen. Sijoituksen aikana nuorelle pyritään löytämään häntä itseään motivoiva harrastus, joka jatkuisi myös sijoituksen jälkeen.

 Osa harrastustoiminnasta toteutetaan yhteistoimintana, jota on kolme kertaa viikossa. Yhteistoiminta suunnitellaan yhdessä yhteisöpalavereissa. Yhteistoiminta tukee yksikössä kuntoutumisen työkaluna käytettään ART-toimintaan. Yhteistoiminnassa nuoret harjoittelevat toisten huomioon ottamista, sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä toimimista.

Henkilökunta

Jussin kodeilla työskentelee sosiaali-, kasvatusalan ja terveydenhuollon ammattilaisia. Yksikössä työskentelee myös kokki. Kasvatustehtävissä toimivien ammattilaisten joukossa työskentelee miehiä ja naisia, joilla on pitkä kokemus lastensuojelun vaativasta laitoshoidosta. Kasvatustyössä toimiva henkilökunta vastaa siitä, että nuorilla on osaavat ja turvalliset aikuiset ympäri vuorokauden. Yksikön moniammatillinen tiimi tukee omaohjaaja työskentelyä. Yksikössä on säännöllinen työnohjaus ja tiimit henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on Mapa-koulutus.