Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Ylöjärvi

Familar Ylöjärvi on lastensuojelun erityisyksikkö, joka tarjoaa monipuolisia ja yksilöllisiä palveluja 10–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yksikössä on kaksi 7-paikkaista asuinyksikköä: Mahku, joka on keskittynyt neuropsykiatriseen kuntoutukseen sekä Sauma, joka vastaa psykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten haasteisiin.

1_ylojarvi-705×564-0-144-748-316-1505213098
22_ylojarvi-1030×824-0-194-750-315-1505213379
6_ylojarvi-1500×630-0-0-0-0-1505412671
13_ylojarvi-1500×630-0-0-0-0-1505213543
7_ylojarvi-1030×824-0-171-750-315-1505412755
8_ylojarvi-1030×824-0-17-750-315-1505412793
16_ylojarvi-1030×824-0-45-750-315-1505412856
18_ylojarvi-1030×824-0-196-750-315-1505412909
10_ylojarvi-1030×824-0-169-750-315-1505412951
ylojarvi-6-0-84-750-315-1505413012
12_ylojarvi-1500×630-0-0-0-0-1505413038
ylojarvi-2-1500×630-0-0-0-0-1505413125
IMG_0180-1500×630-0-0-0-0-1505413143
IMG_6164-2-1500×630-0-0-0-0-1505413177
ylojarvi-3-1030×687-0-66-750-315-1505413217
ylojarvi-7-1030×687-0-19-750-315-1505413294
3_ylojarvi-1500×630-0-0-0-0-1505413320
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Neuropsykiatrinen kuntoutus

Ylöjärven Mahku tarjoaa neuropsykiatrista kuntoutusta sijaishuollon keinoin. Työntekijät suorittavat Familarin organisoiman neuropsykiatrinen lähestymistapa verkkokoulutuskokonaisuuden. Neuropsykiatrinen osaaminen näkyy arjen menetelmissä, mutta myös työtavassa, joka pohjaa nuoren ja perheen vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Nuoren lähimpinä aikuisina yksikössä toimivat hänen omaohjaajansa, jotka yhdessä nuoren kanssa suunnittelevat tämän arjen rakentumisen viikoittain ja toteuttavat muun työryhmän tuella nuoren yksilöllistä suunnitelmaa. Arki rakennetaan siten, että siihen sisältyy nuorelle sopivassa määrin yhteisöllisyyden elementit ja asuinyksikön selkeä arki, mutta myös muut elinympäristön mahdollisuudet ja haasteet, kuten harrastukset sekä kaverikontaktit. Asuinyksikön arjessa hyödynnetään mm. yksilöllistä nepsyvalmennusta, ryhmätoimintoja ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Psykiatrinen kuntoutus

Ylöjärven Sauma vastaa erityisesti psyykkisesti oireilevien nuorten haasteisiin. Kuntoutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuoren hoitavan tahon kanssa. Nuoren arki rakennetaan hyvin yksilöllisesti hänen kuntoutumistaan tukevaksi. Asuinyksikössä olennaisimpana työvälineenä toimii terapeuttinen omaohjaajuus. Nuoren hyvinvoinnille on olennaisen tärkeää se, että kaikki aikuiset sitoutuvat hänen elämäänsä. Periaatteenamme on välttää sijoitusten suunnittelematonta purkautumista – sijaishuolto ei saisi tuottaa nuorelle uusia hylkäämiskokemuksia. Kiintymyssuhdeteorian näkemystä hyödynnetään terapeuttisessa omaohjaajatyöskentelyssä. Nuori tuo suhteeseen omat kiintymyssuhteidensa työskentelymallit, joita voidaan yhdessä tarkastella ja tarvittaessa muuttaa.

Meillä lasta ei eroteta perheestään ’laitokseen kiinnittymisen takia’, vaan aktiivinen työskentely perheen kanssa käynnistyy heti, kun sijoitusta aletaan suunnitella. Uskomme, että sijoitus ja lapsen kuntoutuminen lähtevät käyntiin parhaalla mahdollisella tavalla, kun perheen asiantuntijuus ja voimavarat saadaan välittömästi käyttöön lapsen hyväksi.

Toiminta-ajatus

Työskentely pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeisyyteen. Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat tärkeitä työskentelyssä. Uskomme työskentelyn kulmakivenä olevan nuoren, perheen sekä työntekijöiden välisen rehellisen ja avoimen vuorovaikutuksen.

Arki meillä luodaan yhteistyössä nuorten kanssa. Nuorten kanssa pidämme vähintään kerran viikossa omaohjaaja-aikaa, jolloin työstämme asioita yhdessä nuoren omia voimavaroja hyödyntäen. Nuoren osallisuus on ollut yksikön arjessa aina merkittävää. Nuoret ovat mukana viikko-ohjelmien teossa, toimintakykymittarin teossa ja heidän kanssaan käydään heidän osallisuuttaan lisääviä keskusteluja. Hyväa kohtelua koskevan suunnitelman teossa nuoret

ovat olleet jo useaan kertaan aktiivisesti mukana. Nuorten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja suunnitelma sen toteutumiseksi näkyy hyvän kohtelun suunnitelmassa.

Pidämme tärkeänä positiivisten asioiden esille tuomista. Nuorta arvostava asenne synnyttää kokemuksen tasa-arvosta ja hyväksymisestä. Teemme yhteistyötä ja työskentelemme nuorelle tärkeiden tavoitteiden hyväksi. Arjessa hyödynnetään leiri- ja retkitoimintaa ympäri vuoden. Leireillä halukkaiden nuorten kanssa saatetaan tehdä pitkiäkin vaelluksia, valmistaa yhdessä ruokaa ulkona ja nukkua laavulla tai erämökeissä.

Vuorovaikutuksessa pyrimme löytämään nuoren omat vahvuudet ja tukemaan niiden käyttöä. Nuoren kanssa työskennellessä tärkeää on keskittyä ratkaisuihin ongelmien sijaan sekä etsiä onnistumisen kokemuksia. Perhetyö on vahvassa roolissa yksikössä. Yksikössä on oma perheohjaaja, joka työskentelee molemmissa asuinyksikössä. Perheohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin sijoituksen alussa ja sopii perhetapaamisesta tai perhepuhelusta. Vanhemmille järjestetään joko tapaamisia tai puheluita kerran kuukaudessa tai mahdollisen kiirellisen sijoituksen yhteydessä useammin. Perheohjaaja on vanhempien työntekijä ja on kiinteässä vuorovaikutuksessa lasten omaohjaajiin riittävän tiedon saamiseksi. Omaohjaaja on mahdollisuuksien mukaan perhetapaamisissa mukana. Tiiviin ja suunnitelmallisen perhetyön avulla varmistetaan vanhempien osallisuus lastensa kehityksessä ja edesautetaan luottamuksen rakentumista sekä yhteistyön parantamista. Tavoitteena on, että lapsi saa luvan olla yksikössä ja vanhemmat sekä yksikön työntekijät työskentelevät samansuuntaisesti, jolloin hyöty näkyy suoraan arjessa lapsen voinnissa ja asettumisessa yksikköön. Kasvatuskumppaneina toteutettu sijaishuolto voimaannuttaa vanhempia ja voi jouduttaa heidän kuntoutumistaan; tämä taas vaikuttaa positiivisesti lapsen hyvinvointiin.

Arki meillä

Sijoituksen tavoitteisiin kuuluu nuoren kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä nuoren kehityksellisten tavoitteiden tukeminen. Yksikössä tehtävä hoito, kasvatus ja kuntoutus lähtevät nuoren ja hänen perheensä tarpeista. Arjessa meillä hyödynnetään myös esimerkiksi eläinavusteista kuntoutusta.

Selkeä arki: Meillä arki rakennetaan nuorelle selkeäksi, ennustettavaksi ja sitä kautta turvalliseksi. Arjen rakenteet määräytyvät nuoren tarpeiden kautta; tuen tiiviys vaihtelee hyvin intensiivisestä aikuisen läsnäolosta itsenäistyvän nuoren elämänhallinnan taitojen vahvistamiseen nuoren omankin vastuunoton kautta. Päämäärät ja tavoitteet on vietävä käytäntöön askel askeleelta. Näin yksikön arjesta muodostuu selkeää, suunniteltua ja nuoren kehitystä tukevaa. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työtapamme ilmenee johdonmukaisena asiakas-, hoito- ja kasvatussuunnitelmien toimeenpanona sekä säännöllisenä toimintakykymittarin hyödyntämisenä. Työtapamme korostaa omaohjaajan roolia kehityksen tukena. Juuri käynnistyneen omaohjaajuuden teemavuoden myötä omaohjaajuuden merkitystä painotetaan vielä aiempaa enemmän. Omaohjaajan suhde nuoreen on usein terapeuttinen, henkilökohtainen sekä asiakaslähtöinen ihmissuhde. Omaohjaaja on nuorelle samaistumisen kohde sekä kasvun ja voiman lähde, joka tarjoaa huolenpitoa, turvallisuutta ja luotettavuutta. Omaohjaajatyö on korjaavaa työtä, jossa pyritään vuorovaikutuksen avulla korjaamaan nuoren tunne-elämän vaurioita.

Koulunkäynti

Ylöjärven ja Tampereen opiskeluvaihtoehdot luovat monipuolisen valikoiman, mistä löytyy vaihtoehtoja jokaisen oppilaan tarpeisiin.

Peruskoulu: Yksikköön sijoitetut nuoret voivat suorittaa peruskoulunsa Ylöjärven kaupungin kouluissa tai mikäli nuori tarvitsee ja hyötyy erityisen tuetusta opetuksesta, yksikön läheisyydessä toimiva Noste –luokka voi tarjota siihen mahdollisuuden.

Toisen asteen opetus: Toisen asteen opetusta on tarjolla Tampereen seudulla runsaasti. Mieluinen ala löytyy varmasti esim. Tredun tarjonnasta. Myös Ylöjärvellä on oma ammattikoulu ja lukio. Tampereella toimii kuusi kaupungin ylläpitämää päivälukiota. Palveluja täydentävät valtion ylläpitämä Normaalikoulun lukio sekä neljä yksityistä lukiota.

Erityisopetus: Erityisopetusta peruskouluikäisille tarjoavat mm. alueelliset pienluokat, kuten Noste -luokka. Toisen asteen opinnoissa on mahdollista löytää oma polkunsa esimerkiksi Tredun tai TAKK:n valmentavien koulutusten avulla.

Tilat ja ympäristö

Yksikkö toimii Ylöjärven Vuorentaustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yksikkö sijoittuu rauhalliselle asuinalueelle, varta vasten nykyiseen toimintaan suunnitelluissa tiloissa.

Yksikön tilat ovat valmistuneet v. 2012 ja ne on varta vasten suunniteltu lastensuojelun erityisyksikön moninaisiin tarpeisiin. Käytössä olevat tilat ovat väljät, käytännölliset ja silti kodikkaat. Yksikön iso piha mahdollistaa puuhailun myös yksikön omalla alueella. Familar Ylöjärvi sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä. TKL:n linja-autoreitit kulkevat yksikön läheisyydestä ja mahdollistavat kätevät kulkuyhteydet esim. Tampereelle.

Rauhallinen sijainti. Familar Ylöjärvi sijaitsee rauhallisella asuinalueella, hyvien harrastusmahdollisuuksien äärellä. Yksikön vieressä toimii myös kunnan päiväkoti sekä yläaste. Rauhallinen ympäristö tukee nuoren kuntoutumista, mutta samalla helppo kulkeminen ja palveluiden läheisyys mahdollistaa kuntoutumisen osaksi normaalia kaupunkistruktuuria.

Harrastusmahdollisuudet

Ylöjärvellä on monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joita Tampereen läheisyys täydentää tarvittaessa.

Monet mahdollisuudet. Yksikön välittömässä läheisyydessä on urheilukenttä ja oivat lenkkimaastot sekä kesän että talven rientoihin. Ylöjärven keskustasta, n.10 min kävelymatkan päästä, löytyy uimahalli sekä urheilutalo. Ylöjärvellä on myös oma jäähalli. Aktiivista seuratoimintaa löytyy useassa lajissa.

Tuki aktiivisuuteen. Nuoren harrastuksia tuetaan yksiköstä käsin ja tavoitteena on löytää myös niitä yksikön ulkopuolisia harrastuksia ja sitä kautta kasvattaa sosiaalista piiriä. Yksiköstä tehdään retkiä ja leirejä vuosittain. Myös viikoittaiseen toimintaan sisältyy monipuolisesti eri asioihin tutustumista.

Henkilökunta

Ylöjärven yksikössä työskentelee kaksi moniammatillista tiimiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Henkilöstön koulutukseen panostetaan voimakkaasti. Työyhteisö koostuu eri-ikäisistä ja erilaisen kokemustaustan omaavista ohjaajista, joilla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus.

Haluamme työyhteisömme voivan hyvin. Tämän vuoksi panostamme henkilöstön jatkuvaan koulutukseen, jossa huomioidaan työntekijöiden omat kiinnostuksen kohteet. Ammatillisen täydennyskoulutuksen, kuten mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon, neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen, Trauma ja DDP-koulutusten lisäksi säännölliset työnohjaukset syventävät henkilökunnan osaamista.