Avopalvelut Pohjois-Pohjanmaa

kuva 1 P-Pohjanmaa-3-23-748-351-1547727650
kuva 2 P-Pohjanmaa-0-1-751-352-1547727705
jalkapallo_JPG-0-121-751-349-1547727737
PlayPause
previous arrow
next arrow

Avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään useita palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.

Avohuollon palvelumme kattavat monipuolisesti tukivaihtoehtoja sekä lapsiperheille että aikuispuolen asiakkaille.

Avopalveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään. Tavoitteena voi olla sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tuki on yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Työn vaikuttavuutta pyritään mittaamaan säännöllisesti ja sitä kautta varmistumaan siitä, että tuki kohdentuu oikein ja oikeanlaisena.

Tavoitteet, suunnitelmat ja arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Työ toteutetaan joko omaohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Työn suunnittelussa ja arvioinnissa tukee moniammatillinen työryhmä.

Palvelut:

Perhearviointi 

Perhearviointi on ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttamaa kattavaa perheen kokonaistilanteen, vanhemmuuden sekä tuen tarpeen arviointia. Perhearviointi toteutetaan perheen omassa arkiympäristössä keskittyen asioiden tarkasteluun erityisesti lapsen tai lasten näkökulmasta. Arviointi tapahtuu ammatillisena työparityöskentelynä. Arviointijakson päätteeksi tilaaja saa kirjallisen arviointilausunnon perheen kokonaistilanteesta ja olosuhteista, voimavaroista ja vahvuuksista ja nuoren kasvu- ja kehitysedellytyksistä nykytilanteessa, perustellun arvion muutostarpeista sekä suosituksen jatkopalveluista keskeisine tavoitteineen ja keinoineen.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö alkaa aina perhearvioinnilla. Tehostettu perhetyö on asiakasperhettä psykososiaalisesti tukevaa, suunniteltua ja tavoitteellista erityistason palvelua, jota ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Tehostettu perhetyö on haastaviin perhetilanteisiin tarjottavaa intensiivistä tukea, jota voidaan antaa esimerkiksi tilanteessa, jossa arvioidaan lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Työskentely vaatii laajempaa moniammatillista osaamista, ja työtä tehdään aktiivisessa yhteistyössä koko perheen verkostojen kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys.

Tavoitteena on aina ensisijaisesti saada aikaan muutoksia, joilla turvataan lapsen normaali kasvu ja kehitys. Tehostettu perhetyö on monimuotoista sisältäen vanhempien ja lasten kanssa keskustelemisen, arjen hallinnan tukemisen sekä monipuolisia toiminnallisia menetelmiä.

Avomuotoinen perhekuntoutus 

Avomuotoinen perhekuntoutus on koko perheelle tarjottavaa suunniteltua ja tavoitteellista kuntoutusta, jolla pyritään turvaamaan lasten kasvuolosuhteet, tukemaan vanhempia kasvatuksessa ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Perhekuntoutuksen tavoitteena on toimivaksi perheeksi kasvaminen. Yhteistyössä perheen kanssa luodaan tukeva perusturvallisuus, mahdollistetaan perheen sisäinen tunteiden ilmaisu ja tuetaan ristiriitojen ratkaisukykyä. Perheestä etsitään vastuullista vanhemmuutta, selkiytetään perheen sisäisiä rooleja ja etsitään verkostoista tukevia voimavaroja. Perhekuntoutusta toteuttaa moniammatillinen tiimi, ja työskentely tapahtuu asiakkaan omassa arkiympäristössä.

Jälkihuolto 

Jälkihuoltopalvelun tavoitteena on tuoda sijaishuollossa saavutetut hyvät tulokset nuoret itsenäistyvään elämään. Palvelussa tunnistetaan nuoren vahvuuksia ja haasteita, etsitään nuorta tukevia luonnollisia verkostoja sekä luodaan kuva ehjästä tulevaisuudesta. Jälkihuollossa vahvistetaan perheen omia voimavaroja itsenäistyvän nuoren tukemiseksi. Työskentelyn keinot vaihtelevat nuoren tilanteesta riippuen. Nuori saa tarpeen mukaan tukea asumiseen, opiskeluun, työhön ja työkokeiluihin, harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin tai muihin elämän alkutaipaleen merkityksellisiin asioihin. Myös vertaistukea on saatavilla erilaisten ryhmätoimintojen avulla. Kaiken keskiössä on nuoren oma vastuu ja osallisuus sekä itsestään että haaveistaan.

Tuetun asumisen palvelut

Tuotamme, toteutamme ja kehitämme nuorten itsenäiseen asumiseen yksilöllisesti räätälöityjä tuetun asumisen palvelukokonaisuuksia. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti laitoksista sekä kotoa itsenäiseen asumiseen siirtyvät 17-21-vuotiaat nuoret sekä nuoret, joilla on erityisiä haasteita itsenäisessä asumisessa. Tarjoamme tarvittaessa myös yli 21-vuotiaille nuorille pidempiaikaista tuettua asumista.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on lapsen tai nuoren roolin ja oman paikan löytyminen perheessä ja lähiympäristössä. Työskentelyssä nuorta autetaan löytämään hänen omia voimavaroja ja nuorta tukevia verkostoja. Yksilöllinen palvelu huomioi lapsen ja nuoren perheen erityisyyden, elämäntilanteen sekä tuen tarpeen. Työskentelyn pohjana on sosiaalityöntekijän tekemä asiakassuunnitelma, josta laaditaan yhdessä yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimintamallit sisältämä palvelusuunnitelma.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on saada lapsi tai nuori osalliseksi omaan elämään. Työskentelyssä autetaan asiakasta hänen ikätasonsa mukaisesti löytämään keinoja arjen haasteisiin. Palvelussa huomioidaan ja arvioidaan lapsen elämäntilannetta kaikilla osa-alueilla, ja työskentelyyn kuuluu olennaisena osana verkostotyö kaikkien lasta tai nuorta koskevien tahojen kanssa.

Ryhmätoiminnat 

Järjestämme suunniteltua ryhmätoimintaa palveluidemme piirissä oleville ja olleille lapsille tai nuorille ja heidän perheilleen. Ryhmätoimintaa järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi toiminnallisuuden kasvattamiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä vertaistueksi eri elämäntilanteisiin. Meidän on mahdollista järjestää myös yksittäisiä teemailtoja eri aihekokonaisuuksien ympärille. Ryhmätoiminnassa korostuu ennen kaikkea jatkuva arviointi asiakkaan kokonaiskuntoutuksen edistämisestä ja siitä, hyötyykö asiakas ryhmämuotoisesta toiminnasta.

Ahjo-koulutoiminta 

Ahjo-koulutoiminta tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden suorittaa tuetusti ja turvallisesti peruskouluopintoja. Toiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, joiden koulunkäynti omassa koulussa on haasteellista tai liian kuormittavaa. Ahjo-koulutoiminta tapahtuu yhteistyössä lapsen tai nuoren ja heidän perheidensä, koulun, sosiaalitoimen sekä muiden lapsen yhteistyötahojen kanssa. Tarpeen kartoittaa oppilashuoltoryhmä ja Ahjo-koulutoimintaan ohjautuminen tapahtuu sosiaalityöntekijän kautta. Tavoitteena on aina omaan kouluun palaaminen. Toiminta on määräaikaista ja räätälöidään nuoren yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Opetuksen sisällöstä vastaa oman koulun vastuuopettaja.

Valvotut ja tuetut tapaamiset 

Valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten järjestäminen perustuu vanhempien tekemään, sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään valvonnan sisältö.